160228-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Onto & on & on to (2) / on the part of

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


NOAD อธิบายว่า บุพบท onto เมื่อสะกดเป็นคำเดียว ถูกบันทึกว่าใช้มาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 18

และใช้อย่างกว้างขวางหลังจากนั้น

แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ว่าเป็นคำมาตรฐานของภาษาแบบ อังกฤษ

อเมริกาเหนือ โดยทั่วไป ถือว่า onto เป็นรูปแบบมาตรฐาน

A2Z อธิบายว่า มีหลายสถานการณ์ ที่ต้องสะกด เป็นสองคำแยกเป็น on และ to

1. เขียนแยกกัน ถ้า to เป็นส่วนของ infinitive เช่น to eat, to speak, to be, to watch.

She drove on to test the brakes.

สามารถตรวจการแยกคำด้วยการแยกเพิ่มเติม

She drove on because she wanted to test the brakes.

2 เขียนแยกกันเสมอ เมื่อใช้ to ในความหมายว่า towards

We cycled on to Oxford.

อีกครั้ง สามารถลองแยก สองคำนั้นอีกครั้ง

We cycled on the few remaining miles to Oxford.

3 อนุญาตให้ใช้ได้ ทั้งแบบ onto และ on to ในความหมาย to a position on เช่น

The acrobat jumped onto the trapeze.

The acrobat jumped on to the trapeze.

ควรจำไว้เสมอว่า ผู้ใช้ที่ระมัดระวัง ไม่ชอบ onto แต่จะใช้ on to เสมอ

ส่วนในอเมริกาเหนือ นิยมใช้ onto ด้วยความระมัดระวัง ดังกฎข้างต้น


On the part of เป็นวลีที่ใช้คำ ฟุ่มเฟือยเกินควร แทนความหมายว่า by, for หรือ among

ในประโยคเช่น There was no objection on the part of many of those present.

สามารถใช้แทนที่ได้ ด้วย by หรือ among

There was no objection by (หรือ among) many of those present.

ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)