การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการศึกษา


ผมได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ไปบรรยายเรื่อง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

ในตอนท้าย หัวข้อผู้บริหารทำอะไร และไม่ทำอะไร ผมลืมให้ความเห็นในภาพรวมหรือหลักการ ว่า ผู้บริหารต้องทำสิ่งที่จะช่วย empower ความริเริ่มสร้างสรรค์ในห้องเรียน สู่การยกระดับ Learning Outcome ของนักเรียน และของครู และผู้บริหารต้องไม่ทำสิ่งที่ทำให้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในห้องเรียนอ่อนแอ

ในการบรรยาย ผมได้ชี้ว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเปลี่ยนไปในทางยกระดับความดีงามก็ได้ หรือไปในทางยกระดับความชั่วร้ายก็ได้ แต่เป้าหมายของการศึกษาต้องเพื่อยกระดับความดีงาม และขอเพิ่มเติม ณ ที่นี้ว่า โครงการวิจัยนี้ น่าจะเอาวิธีการและเป้าหมายของ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับบริหาร ให้รับผิดชอบหมุนวงจรการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับความดีงามในระบบการศึกษา

เวลานี้ระบบการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงสู่ความดีงาม หรือความชั่วร้าย????? !!!!!วิจารณ์ พานิช

๑๔ ม.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
จะเปล่งแสง ดี/ชั่ว มั่วไปได้
อยู่ที่ผู้บริหารนำแบบไหน
ทำด้วยใจ for show หรือของจริง