บทบาทธนาคารกลางต่อธุรกิจในช่วงวิกฤต

ธนาคารกลางมีช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจในช่วงวิกฤต

(1) นโยบายการเงิน ได้แก่การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย เพื่อสร้างแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ซึ่งจะทําให้ต้นทุนการดําเนินธุรกิจลดลงในที่สุด

(2) นโยบายตลาดเงิน ควรอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่ออุปสงค์ของภาคธุรกิจ และถ้าหากหลักประกันในตลาดการเงินไม่เพียงพอ อาจต้องพิจารณาขยายฐานหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนํามาวางค้ำประกันที่ธนาคารกลางได้เพื่อสามารถอํานวยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ (คล้าย BOJ)

(3) นโยบายสถาบันการเงิน โดยผ่อนผันเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อเอื้อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของธนาคารกลางอื่นในการบรรเทาภัยพิบัติพบว่า การดํารงสภาพคล่องในระบบการเงินให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจนับว่าเป็นหัวใจในการดําเนินของธนาคารกลางอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมากกว่าการให้สินเชื่อดอกเบี้ยแก่ภาคธุรกิจโดยตรง

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายควรดําเนินนโยบายควรเลือกดําเนินนโยบายให้สอดคล้องกับปัญหาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและมีมาตรการเสริมจากภาครัฐในการให้Incentive แก่ธนาคารพาณิชย์ให้สานต่อความช่วยเหลือได้อย่างถูกทิศทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทหน้าที่ธนาคารกลางต่อธุรกิจในช่วงวิกฤตความเห็น (0)