160216-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Most & mostly / motive & motif & incentive

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Most & mostly ต่างเป็น adv. หมายถึง เกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่ ไม่อาจใช้แทนกันได้เสมอ

ควรใช้ Most ในความหมายว่า มากที่สุด หรือปริมาณมากที่สุด

Those most influenced are young children.

ควรเลือกใช้ Mostly ในความหมายว่า ในส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด

The marchers were mostly weary.

ใช้ Most of นำหน้า นามพหูพจน์ ที่มีสรรพนามหรือตัวกำหนด (the) นำหน้า เช่น

Most of the students live with host families.

ใช้เพียง Most เมื่อไม่มี สรรพนามหรือตัวกำหนด (the) นำหน้า เช่น

Most students live with host families.

คำเตือน ไม่ต้องใช้ สรรพนามหรือตัวกำหนด (the) นำหน้า most หรือ most of

เมื่อพูดเกี่ยวกับ เกือบทั้งหมดของบางสิ่ง


Motive & motif & incentive

Motive แรงจูงใจ ความต้องการ ความจำเป็น ที่กระตุ้นหรือเป็นเหตุให้

บุคคล กระทำการในทางแนวทางหนึ่ง เป็นแรงที่มาจากภายใน

แต่ยังใช้ให้หมายถึง ผลจากการกระทำนั้น ด้วย

Fear was his motive in trying to escape.

Motif ในงานศิลปะ วรรณคดีและดนตรี หมายถึง แนวคิดที่เป็นจุดเด่น

สิ่งที่เกิดซ้ำเป็นชุดในงานศิลปะ หรือรูปแบบที่เด่นชัดในการออกแบบ

Isn’t the profit motif the principal guide in every business.

The nautical motif of his latest novel.

The motif in the second violin is submerged by the first violin’s countermelody.

Incentive หมายถึง บางสิ่งที่เสนอให้เป็นรางวัล โดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขัน

Profit sharing is an incentive for every employee in this company.

Tax incentive for investing in depressed areas.

คำความหมายใกล้เคียง กับ Motive และ Incentive

เช่น stimulus, spur, inducement, incitement, impulse, goad, prod, และ encouragement.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)