วรภัค ธันยาวงษ์ นักการเงินวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย แห่งปี 2558

คณะกรรมการคัดเลือกนักการเงินแห่งปี มีมติเอกฉันท์ ตัดสินให้ "วรภัค ธันยาวงษ์" กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครองตำแหน่ง "นักการเงินแห่งปี 2558" ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน เป็นมืออาชีพวางรากฐานสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลบริหารโปร่งใส

คณะกรรมการตัดสินรางวัล "นักการเงินแห่งปี" ของวารสารการเงินธนาคาร มีมติเอกฉันท์ ตัดสินให้ วรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครองตำแหน่ง "นักการเงินแห่งปี 2558" "Financier of the Year 2015" ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารเติบโตต่อเนื่อง

วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบ รางวัล "นักการแห่งปี" "Financier of the Year" มาตั้งแต่ปี 2525 ต่อเนื่องติดต่อกัน เพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งสถาบันการเงินประเภทอื่น ที่มีผลงานโดดเด่นในตลาดเงินตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม

วรภัค ธันยาวงษ์ นับเป็นนักการเงินคนที่ 23 และเป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ของรัฐรายแรกที่ได้รับรางวัล"นักการเงินแห่งปี" ในรอบ 34 ปี ด้วยการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการติดตามผลงานและการพัฒนาที่เกิดขึ้นในวงการธนาคารและการเงิน โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณานักการเงินแห่งปี ใน 4 ด้านที่ วารสารการเงินธนาคาร กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักการเงินแห่งปี โดย วรภัค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก นักการเงินแห่งปี ทั้ง 4 ข้อ คือ1.เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัยวรภัคได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ธนาคารให้เป็น "KTB Growing Together" หรือ "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" มุ่งมั่นเป็นธนาคารที่เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้ถือหุ้น อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปรับตำแหน่ง (Position) ของธนาคาร จาก "Bank of Government" เป็น "Government Bank of Choice" คือ เป็นแบงก์ที่รัฐบาลเลือก พร้อมกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กรุงไทย ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนผ่านสายงานที่เป็นรากฐานของธนาคาร เสริมทัพผู้บริหารให้เข้มแข็งและสร้าง 2 สายงานใหม่ คือ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน (Global Market) และสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ (Global Transaction Banking) เพื่อเตรียมความพร้อมที่บุกตลาดในทุกด้านส่งผลให้ความผูกพันของลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งวัดจาก คะแนน Gallup Customer Engagement เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4.34 ในต้นปี 2557 เป็น 4.43 ในเดือนมิถุนายน 2558 และอยู่ในระดับ Top 25 ของธนาคารทั่วโลกที่สำรวจโดย Gallupสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ (Global Transaction Banking) มีผลให้ตำแหน่ง Government Bank of Choice ของธนาคารกรุงไทยมีความชัดเจนมากขึ้น เห็นได้การเข้าร่วมโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มีผู้ค้ารายย่อยลงทะเบียนสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยประมาณ 62,500 ราย รวมทั้งยังได้ดำเนินโครงการการออกบัตรเติมเงิน M-PASS ร่วมกับกรมทางหลวง และยังได้ร่วมในโครงการการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) และชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกรมบัญชีกลางธนาคารกรุงไทยมีส่วนแบ่งการตลาดยอดเงินฝาก CASA ภาครัฐเพิ่มขึ้นจนก้าวสู่อันดับ 1 ในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 มียอดเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) ภาครัฐจำนวน 417,578 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 48.55% และยังมีส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อภาครัฐเป็นอันดับ 1 อีกด้วย โดยมียอดสินเชื่อคงค้างภาครัฐจำนวน 128,830 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 36.09%2.เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

วรภัคได้วางฐานรากทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยงให้กับธนาคารกรุงไทย และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยได้ปรับตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Risk Rating) ทำให้การพิจาณาความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ตั้งหน่วยงานทางด้านสินเชื่อโดยเฉพาะขึ้นมาเรียกว่า Loan Factory ศูนย์ปฏิบัติการด้านพิจารณาสินเชื่อที่รวบรวมพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวการการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อมารวมไว้ในที่เดียวกัน และยึด Risk Ratingในการพิจารณาสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิมเกินกว่า 30 วันเหลือเพียง 8 วัน ซึ่งลดโอกาสการเป็นหนี้เสียลง 33% เมื่อเทียบกับการพิจารณาสินเชื่อแบบเดิมวรภัคยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขายของพนักงานสาขา ซึ่งมีผลให้จำนวนบัญชี CASA ต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น 13% จำนวนคำขอสินเชื่อต่อพนักงานเพิ่มขึ้น 61% และระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิมที่นานกว่า 10 วัน เหลือเพียง 2 วันวรภัคบริหารงานด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส จึงทำให้ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องดำเนินธุรกิจธนาคารและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจบนครรลองธนาคารพาณิชย์ได้อย่างราบรื่นและเข้าร่วมสนับสนุนโครงการภาครัฐได้อย่างเหมาะสมเห็นได้ชัดจากในช่วงต้นปี 2557 กรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลรักษาการต้องการให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าววงเงิน 160,000 ล้านบาท ซึ่งวรภัคยืนยันว่า ไม่มีการปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าว และ การเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร ด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ได้มาจากการเมือง จึงไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใคร และ ธนาคารกรุงไทย จะไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใครอย่างแน่นอน3.เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี นับตั้งแต่วรภัคได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำหน้าที่ผู้นำองค์กรได้ดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงความมั่นคงขององค์กร ธนาคารกรุงไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 33,929.27 ล้านบาท และจากการจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of The Year ของ วารสารการเงินธนาคาร ในปี 2557 และ 2558 ผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งรายได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น มูลค่าทางบัญชีปี 2557 สินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้น 10.8% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 4.5% ในขณะที่เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้น 14.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 6.6% ในขณะที่ GDP ปี 2557 ของไทยเติบโตเพียง 0.7% จากปีก่อน ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดด้านสินเชื่อและเงินฝากขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน4.เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

วรภัคให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมวรภัคได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ เช่น สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์สำหรับชุมชนและกลุ่มคนรากหญ้า โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมียังผลิตภัณฑ์และจุดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาวต่างชาติ ซึ่งได้ขยายช่องทางการบริการลูกค้าในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนนำเสนอบริการทางการเงินที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการประชาชนยุคดิจิตอล เช่น Digital Banking สำหรับกลุ่มลูกค้า Gen-Y และ Smart Affluent Segment และให้บริการ Corporate Banking ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)นอกจากนี้ได้ริเริ่มการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย "Krungthai Art Awards" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม ที่แสดงออกถึงเรื่องราวและเนื้อหาของความเป็นไทย ที่พัฒนาก้าวสู่ระดับสากลตามพันธกิจของธนาคาร ในการส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญาภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเชื่อมั่นว่างานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เป็นทุนทางปัญญาที่มีประโยชน์ สามารถสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่ของฝ่ายการเงินสำคัญความเห็น (0)