คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์

ประวัติ

คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ เริ่มทำงานที่ธนาคารซิตี้แบงก์ ด้วยการเป็น Management Trainee อยู่ 1 ปี

แล้วจึงถูกจับลงในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หลังจากนั้นก็มาดูโปรดักส์คัสโตเดียน (custodian) ธุรกิจคัสโตเดียน (custodian) เป็นธุรกิจรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สิน ที่เป็นเงินสด หลักทรัพย์ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ รวมทั้งทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น สัญญา โฉนด ทะเบียนทรัพย์สิน

นอกจากนี้ คัสโตเดียน ยังมีหน้าที่ในการติดตามสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล สิทธิอื่นๆ

ธุรกิจคัสโตเดียนเริ่มเกิดขึ้นเกือบ 30 ปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จะเป็นผู้ให้บริการนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยรายได้จากธุรกิจคัสโตเดียน ถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของธนาคารพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 30- 40% เพราะนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดไทยมาก คุณเรืองวิทย์ได้ทำงานอยู่ในสายงานนี้ตลอด โดยเริ่มจาก Product Manager จนเป็น Business Manager รวมเวลาทั้งหมดที่คุณเรืองวิทย์ร่วมงานกับซิตี้ แบงก์ คือ เก้าปีจากนั้นคุณเรืองวิทย์ก็หันเหตัวเองจากสายการธนาคารสู่ตลาดทุน

ความประทับใจ

เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้จักคุณค่าและความมุ่งหมายของชีวิต ท่านได้พูดเสมอว่าพื้นฐานการอบรมสั่งสอนที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่น การใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ที่คิดดี พูดดี และทำดี ย่อมทำให้จิตมีสมาธิ และพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้ตนเองมีทรัพย์ไว้ใช้จ่าย เพื่อยังชีพของตน และครอบครัวให้อยู่อย่างสุขสบาย รู้จักเก็บออม ใช้จ่ายโดยไม่มีหนี้สิน และมีทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป และนี่คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สังคมไทยต้องการ


แหล่งที่มา:http://www.acnews.net/detail-hotnews.php?news_id=N...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักธุรกิจที่ประทับใจความเห็น (0)