CADL ขับเคลื่อน ปศพพ. ใน มมส. _ ๑๓ : รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (๓)


บันทึกที่ (๑)

วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ เป็นกำหนดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรายวิชา หลังจากที่เดินทางมาพักค้าง ณ โรงแรมใหม่ใจกลางเมืองสกลนคร ชื่อ โรงแรมแอดสกล (@Sakon) ต่อไปนี้เป็นข้อสรุปที่ทีม CADL ช่วยกันสะท้อนจับใจความ สิ่งที่อาจารย์แต่ละท่านเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๑

- ไม่ได้เข้าร่วมอบรมกับ ดร.ปรียานุช ทำให้ช่วงแรกๆ ไม่เข้าใจในทางการสอน

- ความแตกต่างทางด้านพื้นฐานของนิสิต อาจจะยากสำหรับเด็กบางกลุ่ม และอาจจะง่ายสำหรับเด็กบางกลุ่ม เช่นเด็กที่มาจากวิศวะอาจจะเข้าใจในเนื้อหาได้ยากกว่าเด็กที่มาในกลุ่มของสังคม

- การส่งงาน ความรับผิดชอบในการส่งงานของเด็กมีความแตกต่างกัน

- นิสิตส่วนหนึ่ง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ได้มาเรียนโดยความสมัครใจ ดูจากผลงานที่ให้ทำหนังสั้น ที่เพิ่งมาทำตอนใกล้เวลา

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๒

- นิสิต LA ที่ทำงานในกลุ่มเรียนของท่านมีความรับผิดมาทำงานทุกครั้ง แต่ยังขาดความละเอียดในการทำงาน เกิดข้อผิดพลาดบ่อยในการเช็คการส่งงานของนิสิต ... แสดงว่า นิสิต LA ไม่ประกาศให้นิสิตตรวจสอบด้วยตนเองก่อนว่า ตนเองส่งงานหรือไม่ อาจใช้เทคนิคการใช้สัญลักษณ์ “เลขที่ เลขระบบ”จะทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

- นิสิตเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรก แต่หลังจากการสอบกลางภาค นิสิตส่วนหนึ่งไม่เข้าเรียน... อาจเป็นเพราะไม่ได้ชี้แจงหรือเข้มงวดในการเช็คชื่อเข้าเรียนตั้งแต่แรก

- การสอนในช่วงแรกที่ใช้ ppt และเนื้อหาจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ ppt ทำให้นิสิตเบื่อแต่ช่วงหลังกลาภาค อาจารย์สามารถออกแบบการสอนเอง ทำให้นิสิตรู้สึกสนุกมากขึ้น โดยเน้นการสอนแบบเน้นการสนทนา อภิปราย และใช้ภาษาถิ่นสลับกับภาษากลาง

- มีการตั้งกลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อสื่อสารเรื่องการจัดการเรียนการสอน ได้ผลดี

- ในการเสนอหนังสั้น ต้องใช้เวลาถึง ๓ สัปดาห์ (มากกว่าที่กำหนดไว้ ๒ สัปดาห์) เนื่องจากจำนวนนิสิตเยอะ และกำหนดให้ทุกคนในสมาชิกออกมายืนหน้าห้องทุกคน

- ในการนำเสนอ ให้นิสิตทุกคนเป็นผู้ประเมินผล โดยใช้แบบประเมิน

- กำหนดให้นิสิตไปศึกษาเรียนรู้การน้อมนำหลัก ปศพพ. ในชุมชน ซึ่งได้ผลดี แต่พบว่าหลายกลุ่มเรียนลงพื้นที่ซ้ำซ้อนกัน (ไป ชุมชนดอนมัน ๑๐ กลุ่ม)

- มีการตั้งกลุ่มเฟส ให้นำเสนอหนังสั้นใช้เวลา 3 ครั้ง แต่เด็กทุกคนต้องนำเสนอให้เห็น

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๓

- สอนนอกจากแผนที่กำหนด โดยเน้นเรื่องบัญชีรับ -จ่ายตามฟอร์มก่อน ตามด้วยการสอนเรื่อง สมอง 3 ชั้น โดยเชื่อมโยงกับหลักพุทธ ซึ่งเป็นรากเหง้าของความพอเพียงหรือไม่พอเพียง สอดแทรกเนื้อหาบางอย่างที่เห็นมีความสำคัญ เช่น สมองสามชั้น เพื่อนำไปสู่มรรควิธี เช่นสมองชั้นต้นดึงเด็กเข้าไปสู่ศีลได้ สมองชั้นกลาง สู่ทาน และภาวนาเป็นต้น

- ให้ทำสมุดบันทึกความดีหรือ “กล่องบุญ” แทนการสวดอิติปิโส 108 จบให้โอกาสนิสิตได้เลือกด้วยตนเอง

- สอนโดยการให้เด็กจัดทำบันทึกรายรับรายจ่าย ให้เน้นเรื่องการออมเพิ่มเติม โดยมีสื่อการสอนของอาจารย์วรากร สามโกเศศ แสดงให้เห็นว่าในการออมแล้วอนาคตจะมีเงินออมเท่าไหร่

- นิสิต LA ทำงานดีมาก (อรนุช แสงมาตย์) มีความรับผิดชอบ และละเอียดลออ อยากได้คนนิสิตคนเดิมภาคเรียนต่อไป

-เด็กไม่ค่อยหาย มีความตั้งใจในการเรียน โดยมาจากหลากหลายคณะ แต่ที่มีมากที่สุดคือคณะศึกษาศาสตร์

- นิสิต LA สร้างกลุ่มเฟสเพื่อติดต่อกับนิสิต

- อยากให้สอดแทรก “พุทธเศรษฐศาสตร์” ในเอกสารประกอบการสอน

- ผลประเมินเป็นที่น่ายินดี สอนดี เนื้อหาครอบคลุม ตรงเวลา ไม่ค่อยเข้าเนื้อหา แต่ก็เชื่อมโยงกับเนื้อหา เข้าใจนิสิต เป็นต้น (ดึงจากระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป) ปลายปิด 4.57

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๔

- ประทับใจและศรัทธา อาจารย์ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ในการอบรมอาจารย์ผู้สอนครั้งแรก

- เริ่มด้วยการถามเป้าหมายเด็กว่าเรียนแล้วอยากได้อะไรจากรายวิชา มีความคาดหวังในการเรียนวิชานี้อย่างไร บอกแผนการสอนในชั่วโมงแรก

- แบ่งกลุ่มนิสิตตั้งแต่สัปดาห์ กลุ่มละ 10-20 คน โดยจัดแบ่งให้คละสาขาวิชา เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

- แผนการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ ๑ นั้น สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ๕ ด้านตามเกณฑ์ประกันแล้ว เช่น คุณธรรมฯ เช็คจากการเข้าเรียน ตรงต่อเวลา ทักษะทางปัญญา ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ (ไม่ซ้ำกัน) ทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร คิดวิเคราะห์ และไอซีที ได้จากการทำหนังสั้น

- เน้นการสอนให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์บนหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ โดยการซ้ำ ย้ำ ทวน และให้มีการสะท้อนการเรียนรู้ทุกครั้ง

- บางห้องเรียนไม่รองรับสื่อการสอนที่จัดเตรียมมา

- ให้มีการตรวจเช็คบัญชีรับ-จ่าย ทุกชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการนำไปใช้ในชีวิตจริงๆ ป้องกันการมาทำในวันสุดท้ายก่อนส่ง โดยให้นิสิตช่วยงานเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

- ประทับใจนิสิตช่วยงาน ขอขอบคุณที่สำนักศึกษาทั่วไปจัดให้มีนิสิตช่วยงาน

- การนำเสนอผลงาน ให้นิสิตทุกคนในกลุ่ม ออกมายืนหน้าห้องเรียน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

- ในการทำหนังสั้น กำหนดให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์ปัญหาภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเข้าพื้นที่ในชุมชน แต่เน้นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนเอง


อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๕

- ก่อนเรียน นิสิตเข้าใจว่า ปศพพ. เกี่ยวข้องกับการทำนา ปลูกพืช ทำสวน การเกษตร และการใช้จ่ายอย่างประหยัด เท่านั้น

- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแผนที่กำหนดทุกอย่าง โดยยกตัวอย่างอื่นๆ ตามประสบการณ์ของตนเองประกอบ ให้เข้าร่วมการสวดอิติปิโสสำหรับนิสิตที่นับถือพุทธศาสนา และถ่ายคลิปทำละหมาดมา แสดงสำหรับเด็กต่างศาสนาอิสราม

- การทำหนังสั้นนิสิตส่วนใหญ่ให้สร้างพลอตเรื่อง บท และจำลองเหตุการณ์ขึ้นเอง โดยไม่เข้าพื้นที่ชุมชน

- ได้แนะนำให้นิสิตเข้าพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เช่น กุดหัวช้าง มะกอก และพื้นที่หลังคณะเทคโนโลยี โดยต้องไม่ใช่เพียงการไปสัมภาษณ์และต้องมี “รูปหน้า” ทุกคนในหนังสั้น หรือทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดง

- ช่วงหลังกลางภาค ได้เน้นการนำเอาประสบการณ์การบริการชุมชนของตนเองมาสอน โดยให้โอกาสนิสิตที่สนใจร่วมเข้าพื้นที่จริง

- พบปัญหานิสิตมาเรียนสาย บางส่วนขาดเรียน “...บางชั่วโมงเด็กหาย บางชั้วโมงเด็กเต็ม อาจจะติดกิจกรรมของคณะ...”

- ตึก RN ไวรัสเยอะ

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๖

- เป็นครั้งแรกในการมาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อยากมาเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง ในการจัดการเรียนการสอน เทอมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ รู้สึกว่า การทำวิจัยในห้องเรียนประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจว่าเข้าใจเนื้อหามากพอสมควร

- ตั้งจุดมุ่งหมาย ในการจัดการเรียนรู้ ๒ ประเด็น คือ ๑) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย โดยให้บันทึกบัญชีรับ -จ่ายในชีวิตประจำวัน (คล้ายไดอารี่) เช่น วันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกี่บาท ให้เด็กบันทึก แล้วนำมาวิเคราะห์ให้เห็นความไม่ “พอเพียง” เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมเงิน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล โดยอาจารย์โชว์การคิดวิเคราะห์ให้เห็น และให้ฝึกวิเคราะห์บนหลัก 2 -3-4 กับตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

- สอนเน้นว่า ปศพพ. คือ “หลักคิด” ฝึกให้นิสิตมีลำดับการคิด ( step การคิด) และนำไปใช้กับทุกอย่าง ทุกเรื่องในชีวิต

- สอนเรื่องการออม และการลงทุน และเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

- ใช้สื่อการสอน คลิป youtube ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของห้องเรียนโดยเตรียมวิธีการเข้าถึงคลิปนั้นๆ ไปก่อน .... สื่อการสอนหาได้ง่ายบนอินเตอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องเตรียมมาก

- การจัดทำวีดีโอ ให้เด็กทำตามแนวอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 9 ด้าน ให้เด็กเป็นนักแสดงตามหัวข้อที่เด็กเลือกที่จะกระทำ

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๗

- ตอนแรกที่เข้ามาสอน ไม่มีความเข้าใจมาก่อน แต่พอผ่านการฝึกอบรมกับ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ก็เกิดความเข้าใจมากขึ้น

- เริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน์ของ ปศพพ. และสร้างความศรัทธาต่อองค์ในหลวงโดยเล่าถึงการทรงงาน และเปิดวีดีทัศน์ และละลายพฤติกรรมก่อนการจัดการเรียนการสอน ให้อยากเรียน และเห็นความสำคัญของการเรียนวิชานี้

- ชี้แจงวิธีการประเมินผล (..ทำอย่างไรจะได้เกรด A..)สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในห้องเรียน กติกาในการเข้าเรียน ไม่ให้ส่งงานย้อนหลัง เน้นให้เด็กตรงเวลา

- ตรวจสอบ ติดตามว่า นิสิตทำบัญชีรายรับรายจ่าย อย่างเป็นปัจจุบันทุกครั้ง โดยการสุ่มถาม สุ่มตรวจ

- เน้นการการ “ถอดบทเรียน” กับหลัก 2-3-4 ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนด เน้นให้นิสิตคิด เกี่ยวกับการนำ ปศพพ. ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และได้นำเสนอในลักษณะบทบาทสมมติ โดยอาจารย์จะสอดแทรกเพิ่มเติม และเน้นว่า “ไม่มีถูกผิด”

- ใช้คะแนนเป็นแรงจูงใจให้นิสิตมีส่วนร่วม อยากคุย อยากนำเสนอ ครั้งละ 0.1 คะแนน

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ ๘

- การเกิดรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นรายวิชาใหม่ของตนเอง

- ก่อนการสอน นิสิตส่วนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 2-3-4 ดีแล้ว

- มีการชี้แจง มคอ.3 ก่อนการจัดการเรียนการสอน

- ถ่ายเอกสารประกอบการสอนและขายให้นิสิตในราคาต้นทุน

- พบนิสิตทำใบงานล่วงหน้า

- ให้คะแนนตัวแทนในการนำเสนอเพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน

- อินเตอร์เน็ตตึก RN-510 ไม่สามารถใช้งานได้

- ควรจะเพิ่มเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน

- ควรมีการตรวจทานข้อสอบให้รอบคอบมากขึ้น

ฯลฯ

ปรับเนื้อหาและแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมมากขึ้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนต่อไป ได้นำมาปรับแก้แผนการสอนและการประเมินผล หรือ มคอ.๓ หมวด ๕ ดังรายละเอียดด้านล่าง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

. แผนการสอน


ครั้งที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)

- จุดมุ่งหมาย

- การประเมินผล

- บัญชีรายรับ-จ่าย

- การสอบย้อนหลัง (ใบรับรองแพทย์) ยื่นภายใน ๓ วันทำการ ใบมรณะบัตร ฯลฯ

- การเข้าเรียน

- ๑๕ นาที ถือว่าสาย

- สาย ๒ ครั้ง เท่ากับขาด

- ลา ต้องมีหลักฐาน

- แบ่งกลุ่มคละสาขา ตามความเหมาะสมกลุ่มละ ๑๐ ถึง ๒๐ คน

- มอบหมายงาน สร้างสื่อ ผลงาน หรือชิ้นงานน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

คณาจารย์

บทที่ ๑ ที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- การทรงงานของในหลวง

- วิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐

- บรรยาย เล่าเรื่อง ประกอบวิดีทัศน์

- ไม่จำเป็นต้องใช้วีดีทัศน์ ทนง ขันทอง (เนชั่น)ให้ปรับหรือจัดหาคลิปเอง

- แนะนำให้เด็กเปิด app ที่เกี่ยวกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพระราชดำรัส

ใบกิจกรรมที่ ๑ ทำไมต้องน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

คณาจารย์

บทที่ ๒ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- คำนิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- บรรยาย เล่าเรื่อง ประกอบวิดีทัศน์

- ไม่จำเป็นต้องใช้วีดีทัศน์ ทนง ขันทอง (เนชั่น)ให้ปรับหรือจัดหาคลิปเอง

- แนะนำให้เด็กเปิด app ที่เกี่ยวกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพระราชดำรัส

คณาจารย์

บทที่ ๒ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ทำกิจกรรมที่ ๒ ชุดคำถามช่วยบันทึกความคิด (โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา)

ให้ดูคลิป แล้วร่วมกัน อภิปราย และสรุป

-คลิปพอเพียงของมูลนิธิสยามกัมมาจล

-สื่อสัมภาษณ์ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา (optional)

กิจกรรมที่ ๒ ชุดคำถามช่วยบันทึกความคิด

คณาจารย์

บทที่ ๓ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ศาสตร์พระราชา

- หลักการทรงงาน

ใบกิจกรรมที่ ๓ หลักการทรงงานที่ข้าพเจ้าประทับใจที่สุด

คณาจารย์

บทที่ ๓ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ทำกิจกรรมที่ ๔ โครงการพระราชดำริ

ใบกิจกรรมที่ ๔ โครงการพระราชดำริ ที่ข้าพเจ้าสนใจมากที่สุด

คณาจารย์

บทที่ ๔ เกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมที่ ๕ ออกแบบ /วางแผนแปลงเกษตร

คณาจารย์

สอบกลางภาค


สอบกลางภาค

สำนักศึกษาทั่วไป

บทที่ ๔ เกษตรทฤษฎีใหม่

ทำกิจกรรมที่ ๖ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ)

กิจกรรมที่ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณาจารย์

๑๐

บัญชีรับ-จ่าย ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถอดบทเรียน บัญชีรับ -จ่าย

- สะท้อนการเรียนรู้

- ถอดบทเรียน การหาเงิน การออม เป็นต้น

- คำถามปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองอย่างไร

คณาจารย์

๑๑

บทที่ ๕ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

กิจกรรมที่ ๗ ถอดบทเรียนตนเอง กับหลักปรัชญา


๑๒

บทที่ ๕ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ทำกิจกรรมที่ ๘ วางแผนชีวิต

กิจกรรมที่ ๘ วางแผนชีวิตในการไปสู่อาชีพที่ต้องการ และถอดบทเรียน ๒ -๓-๔

คณาจารย์

๑๓

บทที่ ๕ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ทำกิจกรรมที่ ๙ วิเคราะห์สถานการณ์

กิจกรรมที่ ๙ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

คณาจารย์

๑๔

บทที่ ๕ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ทำกิจกรรมที่ ๑๐ วิเคราะห์สถานการณ์

กิจกรรมที่ ๑๐ ถอดบทเรียนเรื่อง “เคียวของพ่อ” กับหลัก ปรัชญาฯ ๒-๓-๔

คณาจารย์

๑๕

- นำเสนองานกลุ่ม

กิจกรรมนำเสนอผลงาน ประเมินผลงานเพื่อน

คณาจารย์

๑๖

- นำเสนองานกลุ่ม

กิจกรรมนำเสนอผลงาน ประเมินผลงานเพื่อน

คณาจารย์

๑๗

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

คณาจารย์


. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

.๑ การวัดผล

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

๑.๑.๑) – ๑.๑.๓)

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนการเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ

-๑๕

๑๐%

๒.๑.๓)

ทำบัญชีรายรับ-จ่าย

-๑๕

๑๐%

๓.๑.๑) ๓.๑.๓)

๔.๑.๑) ๔.๑.๔)

ใบงาน/ทำกิจกรรม

-๑๕

๑๕ %

๔.๑.๑) ๔.๑.๔)

นำเสนอชิ้นงานหรือหนังสั้น “การน้อมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต”

๑๔-๑๕

๑๕%

๒.๑.๑) - ๒.๑.๓)

สอบกลางภาค

๒๕%

๓.๑.๑) ๓.๑.๓)

สอบปลายภาค

๑๖

๒๕%


๒.๑.๑ การเข้าเรียน

- การมาเรียนสาย หมายถึง การมาเรียนช้าเกินกว่า ๑๕ นาที

- สาย ๒ ครั้ง มีค่าเท่ากับการขาดเรียน ๑ ครั้ง

- การลา ๒ ครั้ง มีค่าเท่ากับการขาดเรียน ๑ ครั้ง การลาต้องมีเหตุจำเป็นและหลักฐานประกอบ

- ขาดเรียนมากกว่า ๔ ครั้ง หมดสิทธิ์ในการสอบปลายภาค

- วิธีการเช็คชื่อ ทำได้ ๒ วิธี คือ เช็คโดยกำหนดที่นั่ง หรือ เช็คจากใบงานในชั้นเรียน โดยกำหนดให้มีฟอร์มเดียวกัน

๒.๑.๒ ใบงาน/ใบกิจกรรม (งานเดี่ยว)

- ห้ามส่งใบงานย้อนหลัง เว้นแต่มีการลาในคาบเรียนนั้นๆ

- อาจารย์เป็นผู้ตรวจงาน นิสิต LA ช่วยกรอกคะแนน

๒.๑.๓สื่อ/ผลงาน/ชิ้นงาน/หนังสั้น

- กำหนดหัวเรื่อง “ตัวอย่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต”

- เปิดโอกาสให้นิสิตแต่ละกลุ่มออกแบบรูปแบบหรือลักษณะของชิ้นงานด้วยตนเอง

- กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที

ข้อตกลงร่วมกัน "มาตรการส่งเสริมรายวิชา"


สิ่งสำคัญที่สุดของการพบกันครั้งนี้ คือการร่วมกันสร้างข้อตกลงที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารายวิชาต่อไป เรียกว่า "มาตรการส่งเสริมรายวิชาไ

1.ให้อาจารย์ทุกท่านสอนตามแนวทางที่ได้กำหนดร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดไว้ใน มคอ. 3

2.ให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมของรายวิชา อย่างน้อย ร้อยละ 50โดยอาจารย์ผู้สอนต้องชี้แจงและส่งหลักฐานมายังฝ่ายประสานงาน

3.ให้ฝ่ายประสานทำหนังสือสรุปประเด็นหรือผลการประชุม แจ้งไปยังอาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามข้อ 6.2

4.ในกรณีที่อาจารย์ไม่แจ้งการเข้าร่วมประชุม ให้ฝ่ายประสานงานเตือนให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไป

5.อาจารย์ผู้สอนรายใหม่ ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนที่จัดโดยสำนักศึกษาทั่วไป และกำหนดเลือกอาจารย์ผู้สอนเดิมหรืออาจารย์ผู้ประสานงานเป็นพี่เลี้ยงในการสอนในภาคการเรียนแรก


หมายเลขบันทึก: 601342เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2016 12:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มีนาคม 2016 02:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี