160213-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Momentary & momentarily & momently & momentous / money & monies

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Momentary & momentarily & momently & momentous

Momentary เป็น adj. ชั่วขณะสั้นๆ = brief

A momentary lapse of concentration.

A momentary glimpse.

Momentarily เป็น adv. เร็วๆนี้ = very soon (US), for a very short time.

My husband will be here to pick me up momentarily.

She was momentarily confused by the foreign signs.

Momently เป็น adv. ไม่ค่อยมีการใช้ อาจมีบ้างแทนที่ momentarily

คำโบราณ หรือในวรรณกรรม ต่อเนื่อง ชั่วขณะ = at any moment

A cardinal perched momently

She will be with you momently.

Momentous adj. การตัดสินใจ เหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลง

ที่จะมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

The momentous news of the president’s death.

Whether or not to move overseas was a momentous decision for the family.


Money & monies

เป็น สมุหนาม = collective noun มักไม่ค่อยพบในรูปพหูพจน์

เมื่อจำเป็นต้องใช้เป็นพหูพจน์ เมื่ออ้างอิงถึง การเงินต่างๆ ของหลายๆประเทศ

การสะกดที่เลือกใช้ คือ moneys

A statement of all moneys paid into and out of the account.

The moneys of Great Britain, France, and Germany have a different base.

ในรายงานทางการเงินและเอกสารทางกฎหมาย บางครั้งใช้ในรูป monies

แต่ไม่ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)