160210-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Mediocre / meet & meet with

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Mediocre เกือบทุก Dictionary

ให้ความหมายคำนี้ว่า ปานกลาง = medium หรือโดยเฉลี่ย = average,

คุณภาพ ปานกลาง = moderate

Moderate ถึง ต่ำกว่า inferior quality. (WordWeb)

Lacking exceptional quality or ability. (WordWeb)

Not very good, but not extremely bad. (Longman Dict. of American Eng.)

Not very good. (Cambridge Advanced Learner’s Dict.)

Not very good; of only average standard. (Oxford Advanced Learner’s Dict)

Middling or average in quality. (Chambers Dict. 12th Ed.)

Of only moderate quality, not very good. (New Oxford American Dict.)

Of middling quality, average, of poor quality, second rate. (Shorter Oxford)

Is of average quality but you think it should be better. (Collins COBUILD)

แต่ใน Common Errors in English Usage โดย Paul Brians ให้ความหมายว่า

When something is distinctly not as good as it could be, it is mediocre.

และยังอธิบายต่อไปว่า

ถ้าเราต้องการบอกว่าเป็นนักศึกษาระดับปานกลาง = average

อย่าได้ประกาศว่า คุณอยู่ที่ระดับ mediocre

เพราะจะเป็นการ สื่อให้ผู้ฟังมีความรู้สึกกับคุณ ในระดับที่แย่มากกว่า ที่คุณตั้งใจ


Meet & meet with ในความหมายว่า มาพบกัน ทั้งสองคำมีความหมายแตกต่าง

The mayor wishes to meet the new members of the council.

ข้างต้น meet หมายถึง ทำความรู้จักคุ้นเคยกับ

The mayor wishes to meet with the new members of the council.

ในประโยคนี้ meet หมายถึง เข้าร่วมเป็นเพื่อนของ

ทั้งสองคำอาจใช้ให้หมายถึง พบโดยบังเอิญ หรือ เผชิญหน้า

I rarely meet her on the street since her illness.

My plan will meet with considerable opposition.

Meet with เมื่อใช้ในความหมายของ “การได้รับ” “มีประสบการณ์” “ทรมาน”

Betty met with a serious accident.

I’m sorry if it doesn’t meet with your approval.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)