สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

     เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด  มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร้วและเท่าเทียมกัน  ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม  การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด  ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัด

งานบริการประชาชน

     โดยให้บริการประชาชนในด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ซึ่งแบ่งงานออกเป็น  2  ส่วน  คือ

1.  ศูนย์บริการร่วมและคลินิกยุติธรรม

     ศูนย์บริการร่วม (Service Link)  ศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการหลายประเภทหรือบริการจากหลายส่วนราชการ และการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่ให้บริการร่วม  เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามเรื่อง เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบ  ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นขอรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว

     ศูนย์บริการร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีการให้บริการทั้งข้อมูลคำปรึกษา การรับเรื่องขออนุมัติหรืออนุญาต รวมทั้งการรับเรื่อง รับแจ้งเบาะแส อาทิ

 • การขอรับการสงเคราะห์ของผู้กระทำผิดหลังปล่อย
 • การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 • คลินิกยุติธรรมให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
 • การรับเรื่องราวร้องทุกข์การยื่นคำร้องขอวางทรัพย์
 • การขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
 • การพบญาติแบบใกล้ชิดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
 • การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
 • การรับแจ้งข้อมูล  เบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
 • การรับแจ้งบุคคลสูญหาย
 • การขอเปลี่ยนชื่อ - สกุลศพ
 • การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน
 • การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ
 • การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่ระบาด แหล่งผลิต และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

     โดยศูนย์บริการร่วม มีหน้าที่รับเรื่องและประสานงานส่งต่อคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามขั้นตอน  ซึ่งศูนย์บริการร่วม ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ/อนุญาต

     การติดตามความคืบหน้า 

     หลังจากที่ศูนย์บริการร่วมได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้ว หากมีผู้ขอใช้บริการติดต่อมายังศูนย์บริการร่วมเพื่อขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน  ศูนย์บริการร่วมจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  เพื่อสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานและแจ้งให้ทราบ หรือประชาชนสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงตามความสะดวก

     การแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการ

     เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะแจ้งประชาชนโดยตรง หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการร่วม เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบสถานะของงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายใน  15 วัน

2.  ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

     จเป็นกลไกเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนด้วยการเสริมสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่จังหวัด  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง  "ยุติธรรมถ้วนหน้า  ประชามีส่วนร่วม"  (Justice For All , All For Justice)  โดยกระบวนการยุติธรรมจะเข้าไปช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากขึ้นให้สามารถรวมตัวกันในลักษณะเป็นเครือข่าย  โดยกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

     เครือข่ายยุติรรมชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 • การเฝ้าระวัง  และการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความขัดแย้งในชุมชน
 • การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
 • การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังการปล่อยตัว

 

สถานที่ติดต่อ           สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร

                             อาคารศาลากลางชั้น 4  อ.เมือง  จ.ชุมพร  

โทรศัพท์                  077-512164  หรือติดต่อที่ 

                             สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

                             อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

                             อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์                 077-502191,501158

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probation

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6006, เขียน: 28 Oct 2005 @ 14:24 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 13:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)