จากการที่มีข่าวคราว กรณีมีนักข่มขืนต่อเนื่องที่ชอบข่มขืนนิสิต นักศึกษาที่แต่งกายชุดนิสิต นักศึกษา ที่นุ่งสั้น ผ่าสูง เสื้อคับ ทำให้เน้นรูปร่างและสัดส่วนนั้น

         ซึ่งจากการดำเนินงานของงานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีวิธีการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  ดังเช่น
             1.  มีกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรรองรับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนิสิตที่มีสถานภาพนิสิต  ได้แก่
                  1.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต ซึ่งมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533  จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2547
                  1.2  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
 ซึ่งนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะมีคะแนนความประพฤติอยู่คนละ 100 คะแนน  นับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน  ถ้านิสิตผู้ใดกระทำผิดวินัยที่ระบุไว้ในตัวประกาศฯ    หากสอบสวนว่าเป็นความจริงให้คณะกรรมการนิสิตคณะเป็นผู้พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติแล้วเสนอคณบดี  เพื่อสั่งลงโทษ  และนิสิตผู้นั้นจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
             2.  ได้ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตคณะร่วมกันกำกับ  ดูแล นิสิตระดับปริญญาตรี  ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  มิให้นิสิตประพฤติปฎิบัติตนผิดกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย  และหากมีกรณีกระทำผิดวินัยของนิสิต ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล  และดำเนินการทางวินัยนิสิตต่อไป  ซึ่งส่วนใหญ่ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมิได้ประพฤติผิดวินัยกันมากนัก   จากสถิติข้อมูลของรายงานประจำปีงบประมาณ 2548  ของงานวินัยและพัฒนานิสิต  มีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กระทำผิดวินัยนิสิต  คิดเป็น 0.4 %  จากยอดนิสิตทั้งหมด  และยังไม่พบการกระทำผิดซ้ำ