ข้อมูล  เครือข่ายสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา

16 ต.ค.2548    มีกลุ่มสัจจะ 54 กลุ่ม  จำนวนสมาชิก  31,920  คน   เงินกองทุนสวัสดิการ จำนวน 8,176,678  บาท( แปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)