นายสนอง  ทำหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติ  ได้รับเงินจากนายเสนอ  ซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ ในฐานความผิดพระราชบัญญัติทางหลวง  จำนวน  500  บาท  เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการละเว้นให้นายเสนอไม่ต้องทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาลในการรายงานตัวครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

     การกระทำของนายสนอง  เป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ตามมาตรา 82 วรรค 3  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โทษที่ได้รับคือ ไล่ออกจากราชการ

เฮ้อ !... เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่งานก็ต้องโดนแบบนี้แหละ