หารือบูรณาการร่วมกัน "คุณเอื้อ VS คุณอำนวย"

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 นัดวงเรียนรู้คุณเอื้อและคุณอำนวย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.จำนวนผู้เข้าร่วมวงทั้งหมด 19 คน เป็นทีมคุณอำนวย 5 คน และคุณกิจ 14

เป้าหมายการหารือวันนี้   

            1.  สรุปภาพรวมของการจัดการความรู้ในพื้นที่ 3 ตำบล เสนอท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ (ประธานคุณเอื้อ)ในวงเรียนรู้ 

           2.  การบูรณาการบัญชีของ 9 หน่วยงาน

           3.  เตรียมความพร้อมมหกรรมจัดการความรู้ 1 – 2 ธันวาคม 2548 

           4.  แนะนำเรื่องของบล็อก (สร้างบล็อก)

ขั้นตอนกระบวนการ

(ทีมประสานร่วมกันวางแผน)

13.00 – 14.30 น. วงเรียนรู้คุณอำนวยหารือสรุปงานที่ได้ลงพื้นที่กำหนดแผนกิจกรรม    

14.30 – 16.00 น. ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามลำดับ (1-4)

ผลการหารือวันนี้   

            จากเป้าหมายที่ 1 คือ สรุปภาพรวมของการจัดการความรู้ในพื้นที่ 3 ตำบล <p align="center"> ตำบลบางจาก</p>

ได้ท้าวความถึงบริบทชุมชนเล็กน้อย (อันเนื่องมาจากระยะเวลามีจำกัด)และได้สรุปการลงพื้นที่    นัดแรกวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ             ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ได้เป้าหมายรวมของตำบล ซึ่งกระบวนการในวันนั้นคือ การให้แต่ละหมู่บ้าน (11 หมู่) แยกไปตามหมู่กำหนดเป้าหมายของหมู่บ้าน แล้วนำมาเสนอในเวทีกลางเพื่อหาเป้าหมายตำบล ได้ผลออกมาว่าเป้าหมายของตำบลต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นสถาบันการเงินตำบล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าการที่จะได้มาซึ่งสถาบันการเงินตำบลนั้นต้องจัดการความรู้ในเรื่องใดบ้าง ข้อสรุปคือ เรื่องการบริหารจัดการ บัญชี สินเชื่อ     บทบาทของคณะกรรมการ เป็นต้น แต่เรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่อไปคือ บัญชี           การบริหารจัดการ และระบบสินเชื่อ (คุณอำนวยในพื้นที่ก็ต้องไปจัดกระบวนการให้เกิดขึ้นในเวทีต่อไป)

นัดสอง วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2548 ณ             ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 7  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามประเด็นที่กำหนดไว้ โดยหมู่ที่ 7 จะเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีความเข้มแข็งและชัดเจนทั้งในเรื่องการบัญชี การบริหารจัดการ และหมู่ที่ 7 เคยผ่านการทำตารางอิสรภาพมาแล้วก็จะเข้าใจรูปแบบการแลกเปลี่ยนมากขึ้น ข้อสรุปจากนัดที่สองตำบลบางจากยังมีปัญหาในเรื่องของระบบบัญชีต้องการให้คุณอำนวยเข้ามาหนุนเสริมในเรื่องบัญชีให้มีความชัดเจนก่อนที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป

นัดสาม วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2548 ณ             ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 7 เป้าหมายในเวทีนี้เพื่อที่จะกำหนดคุณอำนวยในพื้นที่ (ได้ระบุรายชื่อแน่ชัดจำนวน 9 คน)   กำหนดแผนกิจกรรม เนื้อหาในวันนี้ที่ได้คือได้กำหนดโครงสร้างของสถาบันการเงินว่ามีโครงสร้างในเรื่องใดบ้างอาทิ ต้องมีสถานที่ คณะทำงาน กฎระเบียบ และมีการะดมทุน เป็นต้น

นัดต่อไป วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2548  

ตำบลท่าไร่

 เกริ่นเรื่องบริบทชุมชนสั้น ๆ และได้สรุปการจัดเวทีในพื้นที่ตำบลท่าไร่ดังนี้

นัดแรก วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2548  ณ วัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ เป็นการนัดรวม 3 ตำบลแต่ใช้พื้นที่ตำบลท่าไร่

นัดสอง วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548 ณ วัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ เฉพาะผู้นำชุมชนมาวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกันในการที่จะพัฒนาตำบลของตนเอง

นัดสาม  วันอังคารที่ 20 กันยายน 2548 ณ วัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ ทั้งผู้นำชุมชน แกนนำ และสมาชิก ประมาณ 80 คน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของหมู่บ้านและเป้าหมายภาพรวมของตำบล นัดสี่ วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2548 ณ วัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ เครือข่ายออมทรัพย์ประมาณ 20 คน ร่วมกำหนดแผนกิจกรรมต่อไป แต่เนื่องจากการมีปัญหาขัดแย้งภายใน หรืออาจจะเป็นการไม่รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องของผู้นำท้องถิ่นทำให้มีการถกเถียงกันยกใหญ่จนไม่สามารถที่จะกำหนดแผนกิจกรรมต่อไปได้ ทางเครือข่ายออมทรัพย์ (เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมาก) จึงรับอาสากำหนดแผนกิจกรรมต่อไปเองแล้วจะนำมาเสนอ/ปรึกษา ของท่าไร่ขับเคลื่อนโครงการผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง

นัดต่อไป ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด

ตำบลมะม่วงสองต้น

นัดแรก  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2548 ณ วิทยาลัยศรีโสภณ ต.มะม่วงสองต้น เป็นเวทีร่วม 3 ตำบลโดยทีมมะม่วงสองต้นจะเป็นกลุ่ม กขคจ. ทีมจากท่าไร่เป็นเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ และทีมจากบางจากเป็นกองทุนหมู่บ้าน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำตามตารางอิสระภาพ

นัดสอง  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 ณ มัสยิดนูรุลฮูด กำหนดเป้าหมายของแต่ละหมู่บ้าน และหาเป้าหมายรวมของตำบล

นัดสาม วันพุธที่ 21  กันยายน 2548 ณ มัสยิดนูรุลฮูด ทบทวนเป้าหมายกำหนดแผนต่อไป

นัดสี่ วันพุที่ 19 ตุลาคม 2548 กำหนดคุณอำนวยในพื้นที่ และวางแผนกิจกรรม

นัดต่อไป วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน

เป้าหมายที่ 2 การบูรณาการเรื่องบัญชี

ผลคือ กำหนดทีมงานโดยมีอ.ยินดี เจ้าแก้ว (ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช) และคุณสุนันท์ จาก ธกส.เป็นแกนหลักในการดำเนินการเรื่องบูรณาการบัญชี มีหลักการดังที่ท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ ให้ข้อสรุป คือ รูปแบบกลางที่ไม่บังคับ 

เป้าหมายที่ 3 เตรียมความพร้อมมหกรรมจัดการความรู้ 1 – 2 ธันวาคม 2548

เนื่องจากระยะเวลามีจำกัดและประเด็นนี้ต้องหารือโดยใช้ระยะเวลานานจึงเสนอกันว่านัดหน้าจะเป็นการหารือเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

เป้าหมายที่ 4 แนะนำเรื่องบล็อก

แนะนำขั้นตอนในการสร้างบล็อกและรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ โดยทั้ง 3 ตำบลจะมี 3 บล็อก บล็อกที่เปิดได้สำเร็จในวันนี้คือ บล็อกของตำบลมะม่วงสองต้น แต่ บางจาก และท่าไร่ก็รับปากว่าจะกลับไปสร้างแน่นอนเนื่องจากว่าเข้าใจกระบวนการแล้ว (วันนี้หมดเวลาและอินเตอร์เน็ตก็ช้ามาก) 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณเอื้อ

หมายเลขบันทึก: 5986, เขียน: 28 Oct 2005 @ 08:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)