บทบาทของนักการเงินและการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างมาก อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ การขึ้นลงประจำวันของราคาน้ำมัน การขึ้นลงของอัตราเงินเฟ้อ การปฏิรูปทางกการเงินและการเกิดนวัตกรรมทางการเงิน ทำให้ผู้บริหารการเงินต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ ต่าง ๆตลอดจนการนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงินสมันใหม่เข้ามาใช้บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงินจึงต้องมีขอบข่ายงานกว้างขวางจากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบาลได้เพิ่มบทบาทเข้ามาควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการแก่สังคมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินงานและประสานงานกับหลาย ๆฝ่ายทำให้การบริหารงานของผู้บริหารการเงินต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปในส่วนของเรื่องการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงก็คือ ความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีโอกาสเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ขยายธุรกรรม ขยายตลาด นักการเงินต้องสามารถจัดการความเสี่ยงโดยต้องรู้แต่ละประเภทของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และควบคุมได้ 2. ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไม่ได้และควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้นักการเงินต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการ บริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสม ของนโยบาย และระบบการบรหารความเสี่ยง กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของ ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)