วิสัยทัศน์ในการบริหารงานสำนักหอสมุด

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แพร๊บๆ ผ่านไป 8 ปี จากเดิมที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอวิสัยทัศน์ในหารบริหารงานห้องสมุด ณ ตอนนั้น ผมอายุ 42 ปี ณ ตอนนี้ 50 ปี มีอะไรที่มีโอกาสในการทำงานมันเหลือเวลาอีกไม่นานในชีวิตราชการ ขณะนี้ห้องสมุดทั่วโลกกำลังประสบปัญหาท้าทาย เนื่องจากจำนวนคนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดลดลงเรื่อยๆ ผมวิเคราะห์ว่า

๑ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตประจำวัน
 • สังคมก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 • นวัตกรรมจัดเก็บ สารสนเทศเข้าสู่ระบบคราวด์
 • สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 • การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนจากคีย์บอร์ด เป็นสัมผัส ลาก เลื่อน ผ่านแอพ

ด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ

 • การเข้าถึงห้องสมุดทางกายภาพลดลง
 • พฤติกรรมการอ่านหนังสือทั้งเล่ม เปลี่ยนเป็นอ่านบางบทบางประเด็น
 • การเข้าถึงสารสนเทศใช้วิธีการสืบค้นผ่าน Google
 • ชีวิตอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก Line YouTube Twitter Wiki
 • การเรียนรู้มีสมาธิไม่เกิน 7 นาที
 • การอ่านอ่านไม่ยาวเกิน 7 บรรทัด การรับรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟิกในภาพรวมได้ดี
 • การเล่นเกมเป็น Generation ของเด็กยุคใหม่

ด้านวิธีการเรียนรู้

 • หนังสือ ตำราไม่ใช่สื่อหลัก ล้าสมัยเร็ว
 • การเรียนรู้เปลี่ยนจาก Passive เป็น Active Learning
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทในการเรียนรู้ (e-Book, e-Journal ,e-Portfolio ,
 • e-Learning, e-Training, e-Library)
 • วิธีการเรียนรู้เปลี่ยนจากการบรรยายเป็น Project Based Learning ,Research Based Learning ,Brain Based Learning
 • การวัดผลเปลี่ยนเป็น ผลงาน นิทรรศการ

๑๐.๒ นโยบายการบริหารและพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ของ ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

๑๐.๓ วิสัยทัศน์


“มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดอุดมศึกษาชั้นนำของอาเซียน”


๑๐.๔ ปณิธาน

“ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ทันสมัย รวดเร็ว


๑๐.๕ อัตลักษณ์

NARESUAN คือ อัตลักษณ์ของสำนักหอสมุด

N = Naresuan มหาวิทยาลัยนเรศวร

A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้รับบริการ

R = Resource ทรัพยากรสารสนเทศ

E = Excellence ความเป็นเลิศด้านการบริการ

S = Strong มุ่งมั่น เข้มแข็ง

U = Unite รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

A = Asian ก้าวสู่อาเซี่ยน

N = Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

๑๐.๖ พันธกิจ

“สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และวิจัย ด้วยเทคโนโลยี”


๑๐.๗ ยุทธศาสตร์ในการบริหารสำนักหอสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคลังปัญญานเรศวร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษา


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการสารสนเทศ

แนวทาง / วิธีการ

๑. สร้างบรรยากาศและกิจกรรมการบริการที่ส่งเสริมการบริการสารสนเทศ

๒. วิเคราะห์ ปรับระบบการจัดซื้อ หนังสือที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการ

๓. ปรับกลยุทธ์การบริการที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และสมาร์ทโฟน

๔. ทบทวน ประเมิน ปรับปรุงระบบการบริการ ยุบรวมบริการ One Stop Service

๕. ปรับพื้นที่ สถานที่ ห้องอ่านหนังสือ เป็นพื้นที่กิจกรรมของ นิสิตและคณาจารย์ในการทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน

๖. จัดโซนใช้เสียง และโซนสมาธิ ให้บริการ

๗. พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นนานาชาติ รองรับอาเซี่ยน

ตัวชี้วัด

 • ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการบริการไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 ต่อ 5 คะแนน
 • ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อพื้นที่กิจกรรม ห้องประชุมกลุ่มย่อย ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 ต่อ 5 คะแนน
 • ร้อยละของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติที่ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 ต่อ 5 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย

แนวทาง / วิธีการ

๑. ปรับพื้นที่บริการ ห้องกิจกรรม ให้รองรับระบบไวไฟความเร็วสูง ปลั๊กไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวก

๒. พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการสารสนเทศ รองรับ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

๓. จัดหาวารสารทั่วไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนวารสารฉบับจริงซึ่งมีราคาสูงกว่า

๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคราวด์ร่วมกับ Citcoms หรือ Out source

๕. ใช้แอพลิเคชั่นไลน์ เปิดช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด

 • ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่บริการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 ต่อ 5 คะแนน
 • ผลการประเมินแอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคลังปัญญานเรศวร

แนวทาง / วิธีการ

๑. ร่วมกับคณะ สถาบัน ในการพัฒนาคลังความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

๒. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นตอนๆ จากเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนอาจารย์

๓. สร้างคลังรายการโทรทัศน์ความรู้เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่นความรู้ด้านการเกษตร ด้านการเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

๔. ร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ตัวชี้วัด

 • ผลการประเมินการพัฒนาคลังความรู้นเรศวร โดยผู้มีส่วนได้เสีย (คณาจารย์ นิสิต)
 • ผลการประเมินรายการโทรทัศน์ออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ

แนวทาง / วิธีการ

๑. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้หลัก PDCA

๒. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนาความก้าวหน้ารายบุคคล การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

๓. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทักษะในสายงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๔. บุคลากรฝ่ายบริการต้องได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๕. การบริหารงานดำเนินการโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นทีม

๖. ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะ ความก้าวหน้าของผู้บริหารระดับกลาง

๗. การดูแลสุขภาพ สวัสดิการ ขวัญกำลังใจของบุคลากร

๘. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เป็นกลไกในการพิจารณาความดีความชอบ

๙. สร้างเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของงาน

๑๐. การยกย่องเชิดชู คนดี เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปีเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานและสังคม

๑๑. ใช้การประกันคุณภาพองค์กรเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ตัวชี้วัด

 • ผลการประเมินการบริหารงานสำนักหอสมุด จากบุคลากร และผู้ใช้บริการ
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของฝ่ายบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวทาง / วิธีการ

๑. นำกลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการทำงาน

๒. สนับสนุนให้บุคลากรหนึ่งฝ่ายงานมีงานวิจัยปีละ ๑ เรื่อง

๓. สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ทำงาน และงานวิจัย

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักอ่าน

๕. ใช้กลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 • รายงานการวิจัยของฝ่ายงาน
 • การเผยแพร่องค์ความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

แนวทาง / วิธีการ

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

๒. สร้างเครือข่ายผู้รับบริการด้วยโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด

 • ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภายใน
 • ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวทาง / วิธีการ

๑. ส่งเสริม ให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. จัดกิจกรรมที่รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดี

๓. พัฒนาสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ตัวชี้วัด

 • ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม
 • จำนวนสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทาง / วิธีการ

๑. ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลักในการบริหารงาน

๒. มุ่งสู่การดำเนินการประกันคุณภาพสู่ระดับหลักสูตร

๓. ใช้หลัก PDCA ในการวางแผน ทบทวนการดำเนินกิจกรรมของสำนักหอสมุด

๔. ส่งเสริม สร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยการทำงานแบบมีส่วนร่วม

๕. ใช้กลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 • ผลการประเมินการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป


ปรัชญาแนวคิดในการบริหารงาน

“การทำงานเป็นทีม เหมือน ทฤษฎีฝูงห่าน

"หลักการบินของห่านไซบีเรีย สอนถึงการทำงานเป็นทีม และสอนวิธีการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ อย่างยุติธรรม หน่วยงานที่ต้องการความอยู่รอด และพัฒนาขององค์กรในยามที่ทรัพยากรมีอยู่จำกัด จำเป็นต้องมีร่วมแรงร่วมใจบินกันไปเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพ ภายใต้ขีดความสามารถที่มี โดยที่ทุกฝ่ายต่างก็พอใจ ไม่เกิดความขัดแย้ง และยังได้รับการพัฒนาความสามารถในตัวเองอยู่ตลอดเวลา"

“ทิศทางร่วมกัน”

“ที่สำคัญต้องรู้ทิศทางและรู้จังหวะว่าจะบินเร็วแค่ไหน ผู้บริหารต้องสื่อเป้าหมายในการทำงานอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้ควรอยู่ในระยะ "บินช้า บินเร็ว บินสูงหรือบินต่ำ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน ทิศทาง ร่วมกัน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (0)