การประเมินโครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557


รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจของ Stufflebeamที่เรียกว่า “CIPP approach”โดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (context evaluation)การประเมินปัจจัยนำเข้า(input evaluation)การประเมินกระบวนการ (process evaluation)และการประเมินผลผลิต (product evaluation) ในด้านคุณภาพคุณภาพ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ด้านพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 และความพึงพอใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 7 ฉบับ โดยมีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพจริง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมีคามเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (m= 4.26, s= 0.76) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก(= 4.24, S.D. = 0.71) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (m = 3.88, s= 0.65) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินมีการปฎิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมีการปฏิบัติหรือคุณภาพในภาพรวมสูงสุด (= 4.12, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ ครูมีการปฏิบัติหรือคุณภาพในภาพรวม (m= 4.11, s= 0.67) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนนักเรียน มีการปฏิบัติหรือคุณภาพในภาพรวมต่ำสุด(= 4.06, S.D. = 0.70)อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน เช่นกัน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านผลผลิต โครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามตัวชี้วัด

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินมีการปฏิบัติหรือมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงสุด (= 4.38, S.D. = 0.20) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย (= 4.27, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมต่ำที่สุด (m = 4.20, s= 0.65 ) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีมีการปฏิบัติหรือคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557ตามความคิดเห็นของ ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเมื่อพิจารณา เป็นรายกลุ่มผู้ประเมินพบว่ากลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(= 4.42, S.D. = 0.62)อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู (m= 3.86, s = 0.57) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 มาตรฐาน 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 83.75) ได้คะแนนรวม 10ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัด 3 รายการที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 3.1มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวตัวชี้วัดที่ 3.3เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและตัวชี้วัดที่ 3.4ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (ร้อยละ 85) อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนตัวชี้วัดที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าร้อยละต่ำสุด (ร้อยละ 80) อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (m= 4.43, s= 0.54) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง (= 4.40, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำหรับกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 4.36, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

สรุปผลการประเมินโครงการต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้านกระบวนการของโครงการ ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้านผลผลิตของโครงการ ค่าน้ำหนัก 50% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสรุปรวมทั้ง 4 ด้านของโครงการ ค่าน้ำหนัก 100% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเลขบันทึก: 600560เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2016 13:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2016 13:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี