กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านในภูมิภาคตะวันตก(ครั้งที่2)

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มพื้นที่ตำบล หลักสองเป็นเเหล่งปลูกว่านหางจระเข้ต่อมาผลผลิตราคาตกต่ำเพื่อเเก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการรวมจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมื่อวันที่29ธันวาคม 2541มีสมาชิกเริ่มแรก 15 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก32 ราย ที่ปรึกษาจำนวน 8คน มีมูลค่าทุนประกอบการประมาน 8ล้านบาทโดยมีหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเเพ้ว หน่วยงานภาคพาคีต่างๆให้การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ งบประมาณช่องทางการตลาดเเละอื่นๆใช้ในการเเปรรูปผลผลิตน้ำว่านหางจระเข้ประสบผลสำเร็จทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นปัจจุบันมี35คน คณะที่ปรึกษา8คน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม

  1. เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
  2. เพื่อสร้างกิจกรรม สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนให้เข้มแข็ง
  3. ส่งเสริมความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  4. มีส่วนร่วมในการบริหารสังคมให้อยู่ดีมีสุข

การบริหารจัดการ

  • หลัก P D C A
  • การพึ่งพาตนเอง
  • ชุมชนให้การยอมรับ
  • ประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์
  • ระบบการจัดทำบัญชี
  • การพัฒนาโดยมีการทำแผนระยะยาว(3ปี)และSWOTข้อมูลทุกปี

วิสัยทัศน์

ผลิตภัณฑ์มาตราฐาน ก้าวสู่สากล เป็นศูนย์มุ่งส่งเสริมความรู้สู่สังคม

เป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่า สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างชุมชนเข้มเเข็ง

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดี มีสุข ตามเเนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คติพจน์

คนทำคือคนรู้ ยิ่งทำยิ่งรู้ การเสียสละเพื่อสังคม ถ่ายทอดความรู้ อยู่ดี มีสุข อย่างพอเพียง

"ผู้นำกลุ่มเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างกลุ่มอาชีพประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงต้องมีหลายส่วนที่ช่วยสร้างสรรค์กลุ่มให้สมบูรณ์"

สมาชิก:โดยเเรงงานจากชุมชนต้องการเพิ่มรายได้ให้เเก่ครอบครัวการประกันความเสี่ยงทำประกันชีวิตการรักษาพยาบาล

ทุน : แหล่งเงินทุนจากการพึงตนเองเเละการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเเละทุนทางปัญญาโดยการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานอบรมต่างๆ

วัตถุดิบ : จากท้องถิ่นชุมชนมีปลูกเเละสมาชิกมีการปลูกเพิ่มมากขึ้นมีการประกันคุณภาพเเละราคาสำหรับสมาชิก

สถานที่ : ได้รับการสนับสนุนเเละวางโครงสร้างที่ดี มีการพัฒนาสถานที่พร้อมต่อการดำเนินงาน

ชุมชนให้การยอมรับเเละทางกลุ่มคืนทุนให้กับสังคมด้วยการช่วยเหลือสังคม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:ศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีหลักสอง(ครั้งที่1)ความเห็น (0)