ฝันเป็นวิชาการ

เมื่อคืนผมนอนตั้งแต่ ๔ ทุ่ม การนอนตั้งแต่ ๔ ทุ่มเพื่อหวังว่าจะได้ตื่นเช้า ไปทำหน้าที่ประจำวันโดยไม่ง่วงเหงาหาวนอน จำได้ว่า ได้ฝันเกี่ยวกับความรู้ในพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยในฝันได้ตั้งปัญหาว่า "นิพพานในพุทธศาสนานั้น อยู่ในโลกหรือแยกตัวต่างหากจากโลก โดยฝันพิจารณาว่า มีโลกอยู่ ๒ ภาวะ ภาวะแรกเป็นโลกของชีวิตที่ยืน เดิน นั่งนอน ปกติ นิพพานได้อยู่กับโลกแบบนี้ในภาวะซับเซ็ต นั่นหมายถึง ภาวะดับ เย็น ไม่ทุกข์อย่างสนิท แม้จะทุกข์ในชีวิตอย่างแสนสาหัส หมายถึง การแยกภาวะสงบเย็นออกจากความทุกข์สาหัสได้ หมายถึง ทุกข์ก็มีอยู่อย่างทุกข์ แต่สามารถแยกตัวออกจากทุกข์โดยไม่ทุกข์ร้อนใดๆได้ ภาวะที่สองเป็นโลกของนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต กล่าวคือ ชีวิตอย่างหนึ่ง และนิพพานอย่างหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน อีกฝันหนึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาคือ ฝันว่า วงกลม ๓ วง ประกอบด้วยวงศีล วงสมาธิ วงปัญญา ล้อมรอบวงนิพพาน และฝันว่า อีกภาพหนึ่งเป็น วงนิพพานที่อยู่ต่างหาก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงสีล วงสมาธิ และวงปัญญา ความฝันบอกว่า นั่นคือนิพพาน จากนั้นก็ฝันว่า พระบิดา พระบุตร พระจิต คือพระเจ้า แล้วเชื่อมฝันว่า พระเจ้าและนิพพานคือสิ่งเดียวกัน ส่วนฝันเกี่ยวกับเนื้อหาของศาสนาอิสลามนั้นจำไม่ได้

ขอบคุณความฝันที่ต้องนำมาบันทึกไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประสบการณ์และความคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ฝันแบบ " จิตเปิด" ประเสริฐยิ่ง

ฝันในสิ่ง แน่แท้ แก่สังขาร

เมื่อ " จิตเปิด" สอดรับกับวิญญาณ

ปรับประสานแก่นแท้ แก่...โลกธรรม