160201-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Literally / little or none / lived

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Literally ความหมาย ในการใช้ มาตรฐาน เมื่อเป็น adj. = ตามตัวอักษร

เมื่อเป็น adv. = ตามจริง อย่างแท้จริง เช่น

I told him I never wanted to see him again, but I didn’t expect him to take it literally.

Idioms usually cannot be translated literally into another language.

เมื่อใช้ไม่เป็นทางการ เพื่อเน้นหรือแสดงความรู้สึก ที่รุนแรง ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น

I have received literally thousands of letters.

There are literally hundreds of prizes to win.

ในระยะไม่กี่ปีมานี้ มีการใช้ในความหมาย ขยายเพื่อเพิ่มผลกระทบ จนเกินความหมายของคำ

They bought the car and literally ran it into the ground.

การใช้เช่นนี้ อาจนำไปสู่ การให้ผลกระทบ ที่น่าขบขันโดยไม่ตั้งใจให้เป็น เช่น

We were literally killing ourselves laughing.

I literally jumped out of my skin.

ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่ไม่อาจยอมรับได้ ในการใช้เป็นทางการ

ควรใช้ เพียงเพื่อ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในความหมาย ของวลี

ที่เป็น คำอุปมาอุปไมย = figurative และของคำที่เป็น จริง = literally

ไม่ควรใช้ให้มีความหมายที่พ้องกับคำ เช่น actually หรือ really


Little or none เป็นสำนวน ใช้บรรยายให้เห็นความต่างเพียงเล็กน้อย

ระหว่าง สิ่งที่เกือบไม่มี = hardly และ ความไม่มีอะไรเลย = none

The store’s tomatoes had little or none of the flavor I get from eating what I grow in my garden.

แต่มีการใช้ผิดว่า little to none ซึ่งแสดงนัยของย่านระหว่างจำนวน มากสุดของสองสิ่ง


Lived ในสำนวนที่ประกอบด้วยคำนี้ เช่น “long-lived”

ต้องออกเสียงคำหลังให้ สัมผัสทำนองกับ “dived” ถือเป็นถูกต้องตามธรรมเนียม

แต่ปัจจุบันมีการออกเสียงให้สัมผัสทำนอง กับ “sieved” อยู่ทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)