ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้..จะต้องมี

การที่เราจะทำธุรกิจแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจากสถาบันทางการเงิน หรือจะเป็นธุรกิจทางครอบคัว เราต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายที่เดียวกันคือ ทำอย่างไรที่จะให้ธุรกิจที่เราจะประกอบกิจการขึ้นมานั้นประสบความสำเร็จ และมีกิจการที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยสิ่งแรกเราจะต้องมีแรงผลักดันเป็นของตัวเองก่อน ซึ่งเราต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าจะให้ธุรกิจดำเนินไปรูปแบบใด การมีจุดยืนเป็นของตัวเองเพื่อให้กิจการนั้นประสบความสำเร็จ มีการวางแผนธุรกิจให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที การป้องกันความเสี่ยง การบริหารงานให้มีสภาพคล่องในกิจการ และยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจทางด้านครอบครัว จะต้องมีการรักใคร่ปรองดรอง มีความยุติธรรมเสมอ มีการสร้างแรงจูงใจที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด จะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัด มีการวางแผนที่ดี ถ้าเรามีการวางแผนดีจะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้ตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการเงินความเห็น (0)