การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหาร วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้วิจัย : นางกัลยา แก้วเมืองคำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปี: พ.ศ. 2558

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 18 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ หาประสิทธิภาพของกิจกรรม (E1/E2) หาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.84/81.53

2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .7471 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .7471 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.71 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องการหาร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลังเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนผ่านไปสองสัปดาห์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความคงทนในการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร

4. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.37, S.D. = 0.77)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการความเห็น (0)