160118-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด J – Jealous & zealous / jerry-built & jury-rigged / jew & jewish / jewelry

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Jealous & zealous ออกเสียง ‘JEL’uhs.’ และ ‘ZEL’uhs.’ ตามลำดับ

Jealous บุคคลผู้ jealous มีความรู้สึกไม่พอใจหรือระแวงสงสัย

เพราะมีการแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นบางประการ

หรือต้องการอย่างมากที่จะได้ตำแหน่งหรือของ ของคนอื่น

He grew jealous of her success.

Jealous of his success and covetous of his possessions.

Zealous บุคคลผู้มี หรือแสดงความ กระตือรือร้นเกินงาม ขยัน ทุ่มเท

He was the most admired, zealous worker in the plant.

The council was extremely zealous in the application of the regulations.


Jerry-built & jury-rigged ทั้งสองคำมีต้นกำเนิดคลุมเครือ

ความหมายทับซ้อน แต่แสดงนัยที่แตกต่าง

คำแรก jerry-build แสดงนัย ในทางลบ เสมอ

ขณะที่ jury-rigged ให้ความประทับใจ ในความฉลาด แก้ปัญหาได้

Jerry-built หมายถึง บางสิ่งที่สร้างด้วยวัสดุและฝีมือที่ต่ำชั้น

The flat’s so tiny and so jerry-built that every sound can be heard from one room to another.

Jury-rigged หมายถึง บางสิ่งที่สร้างขึ้นใช้ชั่วคราว ในลักษณะเฉพาะหน้าด้วยวัสดุที่พอหาได้

บ่อยครั้งด้วยการใช้ไหวพริบดัดแปลง

Jury-rigged classrooms in gymnasiums.

The survivors used jury-rigged fishing gear.


Jew & jewish

เมื่อใช้ Jew เป็น adj. เช่น Jew lawyer ถือเป็นการใช้แบบดูหมิ่นชาติพันธุ์ ต้องใช้ Jewish

ผู้คนที่คัดค้านการใช้ Jew เป็น นาม ที่หมายถึง บุคคลที่นับถือและปฏิบัติแบบ Judaism

ถือว่ามีความอ่อนไหวเกินควร = oversensitive.

คน Jews ส่วนมาก ภูมิใจที่มีผู้เรียกพวกเขาว่าเป็นคน Jews.

วลีเช่น ‘To Jew someone down.’ ที่หมายถึง ทำการต่อรองเพื่อให้ได้ลดราคาลง

สะท้อนความหมิ่นแคลนอย่างยิ่ง จึงไม่ควรนำมาใช้


Jewelry จำวิธีออกเสียงคำนี้ ด้วยการออกเสียง jewel ก่อนตามด้วย -ree จะช่วยให้ไม่ผิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)