ความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จริงแล้ว การลงทุนผ่านกองทุนรวมก็มีความเสี่ยงไม่ได้แตกต่างไปจากการลงทุนด้วยตนเองแต่อย่างใด การลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเป็นเพียงการให้ความสะดวกให้แก่นักลงทุนมือใหม่ซึ่งยังไม่มีความรู้และความชำนาญในการลงทุนเท่าไรนัก เนื่องจากกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนรวมเป็นคนทำหน้าที่ดูแลและตัดสินใจลงทุนแทน อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้จัดการกองทุนรวมเหล่านี้จะเป็นมืออาชีพในการลงทุน พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วก็ตาม การลงทุนผ่านกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลงทุนแบบใดก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ดี ดังนั้น ในหนังสือชี้ชวนจึงมีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ จากการลงทุนของกองทุนนั้นไว้ให้คุณได้รับทราบและศึกษาเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ยง ประโยคที่ว่า ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ย่อมสูงตามไปด้วย ( high risk, high return)”นั้นคือข้อเท็จจริงแน่นอน กล่าวคือ หากระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องแบกรับจากการลงทุนนั้นจะสูงขึ้นด้วยเสมอ

รูปภาพที่ 1 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้และความเสี่ยงตลาด

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้เป็นความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น สามารถขจัดได้โดยการกระจายการลงทุน

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความเสี่ยงของตลาด ไม่สามารถกำจัดได้แม้จะกระจายการลงทุน ความเสี่ยงนี้วัดได้ด้วยค่าเบต้า beta (b) ของตลาด

Beta Coefficient : b ใช้วัดความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง เทียบกับความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ วัดจากการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ

แหล่งที่มา : American Association of Individual Investors

https://www.krungsrisecurities.com/th/detail.aspx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเสี่ยงจากการลงทุนความเห็น (0)