ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ?

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ?

ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ผลผลิต (Outputs)


คือผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานดำเนินการ
หรือจัดกิจกรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมผลผลิต ยังรวมถึงสิ่งของหรือการให้บริการที่ปรากฏชัดเจน
และที่สำคัญ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดกิจกรรมจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง

ตัวอย่างเช่น โรงเรียนมีหน้าที่หลัก คือการจัดการศึกษาภาคบังคับ
หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี ให้ประชากรในวัยเรียนดังนั้น
ผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนเช่น
จบ ป. 6 จบ ภาคบังคับ หรือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)ตามที่เปิดสอน


ผลลัพธ์ (Outcomes)

หมายถึง ผลที่เกิดจากการนำผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จนเกิดผลตามเป้าหมายหรือนโยบายที่ได้กำหนดซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
จุดหมายของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้อาทิ เช่นนักเรียนที่จบการศึกษา
เป็นผลผลิตของโรงเรียนก็คือ การที่นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมหรือการมีงานทำของนักเรียน

ถ้าเป็นการสอนมื่อครูสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จบผลผลิต คือนักเรียน บอกได้ว่าคุณธรรม คืออะไรผล ลัพธ์คือการที่นักเรียนนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติ และเป็นคนดีในสังคมฯลฯ

------------------

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)