วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

โดย งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ซึ่งวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับวันเด็ก ปี 2559 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนจาก พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ให้การสนับสุนนในการจัดตกแต่ง ประดับ สถานที่ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนของขวัญวันเด็ก จากพระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด พระครูวิกรมธรรมธัช คณะกรรมการนักศึกษา(บรรพชิต) อาจารย์กุสุมา สุ่มมาตร์ อาจารย์จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ อาจารย์วิมลนุช เหล่าวิศาลสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 และวิทยาเขตร้อยเอ็ด สนับสนุนน้ำดื่ม ตรา มมร จำนวน 20 โหล.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)