ได้ไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์มา  1 เดือน ไปเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ได้ไปเรียนรู้อะไรมามากมาย เช่น การปรับตัวเรืองสภาพดินฟ้า อากาศ เทคนิคการเล่านิทาน เทคนิคการสื่อความหมาย การเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ มีทั้ง good&bad memories