สวัสดิการแรงงาน หมายถึง การให้สิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสะดวกสบาย  เช่นมีสถานพยาบาล ที่พักอาศัย รถรับส่ง  สวัสดิการเพื่อผู้ใช้แรงงาน จึงเป็นสิ่งที่จัดให้มีนอกเหนือจากค่าจ้าง และไม่ใช่การจัดที่เป็นผลโดยตรงจากการทำงาน

ประเภทของสวัสดิการแรงงาน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.  สวัสดิการตามกฎหมาย ได้แก่  สวัสดิการที่เกิดขึ้นโดยมีระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ตามกำหนด ซึ่งมักเป็นสวัสดิการขั้นต่ำ เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม อุปกรณ์การรักษาพยาบาล

2.  สวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายกำหนด  ได้แก่สวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

2.1.  สวัสดิการทางเศรษฐกิจ เป็นสวัสดิการที่สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้  เช่นรถรับส่งพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน หอพัก  เงินช่วยเหลือเมื่ออกจากงาน ทุนการศึกษาบุตร

2.2. สวัสดิการทางสังคม  เป็นสวัสดิการที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก  การบำรุงขวัญกำลังใจพนักงาน เช่น การให้คำปรึกษา  ทัศนศึกษา  นันทนาการและการกีฬา

สวัสดิการแรงงานจึงเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีความคุ้นเคยและรู้จักดี  ดังนั้นนายจ้างต้องปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง

 

โดย  นายนรินทร์  แก้ววารี  เจ้าพนักงานแรงงาน