​การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

-----------------------------------------------------------

บทนำ

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คือระดับปริญญาโท และเอก หลังจากจบรายวิชา

ภาคความรู้แล้ว (ถ้าปริญญาเอก ต้องผ่านภาษาอังกฤษและสอบความคิดรวบยอดหรือ Q.E. แล้ว) ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักศึกษาแต่ละคนที่จะหมั่นขยันค้นคว้าหาหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับข้อเสนอแนะจากท่านเป็นระยะ ๆ จน

กว่าท่านจะพอใจและอนุญาตให้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บางคนก็ใช้เวลานาน กว่าจะได้

หัวข้อสอบเค้าโครง ต้องใช้ความพยายามมาก แต่บางคนก็อาจจะไว ถือว่าเป็นความโชคดี

หรือถือว่าเป็นบุญนำกรรมแต่งที่เคยทำมาก็แล้วกันครับ

แต่ท่านก็ไม่ต้องท้อใจนะครับ เพราะผมเคยศึกษาพุทธประวัติพอจะทราบได้ว่า

พระอานนท์ ซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าแท้ ๆ กว่าท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์

ได้นั้น ท่านทราบไหมว่า ต้องใช้เวลากี่ปี

ประมาณ 40 กว่าปี นะครับ กล่าวคือท่านสำเร็จพระอรหันต์ก็ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน คิดดูท่านใช้ความเพียรขนาดไหน พระองค์อื่น พอได้ฟัง ก็ได้ดวงตา

เห็นธรรม สำเร็จมรรคผลไปหลายองค์ องค์แล้วองค์เล่า แต่พระอานนท์ซึ่งเป็น

พุทธอุปัฏฐากนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เกือบทุกวันแท้ ๆ ท่านก็ยังไม่สำเร็จมรรคผลง่าย ๆ

แต่ท่านก็พยายามจนสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ยิ่งเรียนมาก ยิ่งเข้าพบอาจารย์มาก

ก็คือความแตกฉาน ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้หรือศาสตร์นั้น ๆ

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ถ้าพูดถึงสุภาษิต ก็คือความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น หรือคนจะ

ผ่านทุกข์ ผ่านยาก ผ่านอุปสรรคไปได้ ก็เพราะ “ความเพียรพยายาม” เมื่อความเพียรพยายามมีอยู่ ความหวังหรือเส้นชัยแห่งความสำเร็จ ย่อมมีแน่นอน….

จากการพูดคุย สอบถามผู้ประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้ พอสังเคราะห์

ข้อความได้ว่า

  • หมั่นเข้าหา ต้องหมั่นเข้าอาจารย์บ่อย ๆ และค้นคว้าประเด็นหัวข้อที่จะ
  • เจรจาชัดถ้อยชัดคำคือเวลาอาจารย์ซักถาม ก็ตอบให้ชัด อาจารย์จะได้รู้ว่า
  • น้อมนำข้อเสนอแนะมาปฏิบัติ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติก็นำ
  • ยืนหยัดในประเด็นที่ได้ศึกษา อย่าเปลี่ยนหัวข้อบ่อย ๆ เพราะอาจารย์จะ
  • พัฒนาเรื่องที่ศึกษาให้ดีขึ้น เช่น เขียนรายงานเค้าโครงตามกรอบการทำ

ทำวิจัยไปปรึกษาท่านด้วย

เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะทำ

ข้อเสนอแนะมาทำแล้วส่งท่านตามกำหนด

มองเราว่าเป็นผู้ไม่มีจุดยืน ไม้หลักปักเลน ไม่มั่นใจในตัวเอง

วิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด แล้วให้อาจารย์ตรวจจนพอใจ

สรุป

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นการทดสอบ

ความขยันอดทน ความเพียรพยายาม ความหนักแน่น การเข้าใจในศาสตร์นั้น

แบบองค์รวม หมั่นเข้าหา เจรจาชัดถ้อยชัดคำ น้อมนำข้อเสนอแนะมาปฏิบัติ ยืนหยัดใน

ประเด็นที่ศึกษา และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนครับ คงจะพบความสำเร็จ เพราะ

คนจะผ่านทุกข์ ผ่านยาก ผ่านความลำบาก และอุปสรรคไปได้เพราะความเพียรพยายาม

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นครับ ขอเป็นกำลังใจให้ท่าน และตัวผู้เขียน

ด้วยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)