รายงานผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3


ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการตระหนักรู้และควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ รู้จักสร้างสัมพันธภาพของผู้อื่น เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือนิทานประกอบภาพ ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน จาก 1 ห้อง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จำนวน 36 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test

ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.07/83.93

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6979

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ที่เรียนด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน มีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกโกรธได้ สามารถแสดงความรู้สึกดีใจ ชอบใจ ที่ได้ทำกิจกรรมที่ตนเองต้องการ มีความเอื้อเฟื้อและรู้จักการช่วยเหลือเพื่อน ๆ รู้จักการปลอบโยนและให้กำลังใจเพื่อน ๆ เมื่อเพื่อนมีปัญหา สามารถเรียนรู้แบบอย่างที่ดีจากนิทานได้

โดยสรุป ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้ส่งเสริมพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์ และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนอนุบาล เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กระบวนการคิด เสริมสร้างและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเลขบันทึก: 599074เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2016 15:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มกราคม 2016 15:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี