ทวิภาคี DVT


ทวิภาคี DVT วิทยาลัยเทคนิคบ้ายค่ายจับมือเอส ซี แมนเนจเมนท์.doc

วิทยาลัยเทคนิคบ้ายค่ายจับมือเอส ซี แมนเนจเมนท์
เปิดหลักสูตรเครื่องกลเรือ เรียนฟรี มีรายได้ จบแล้วมีงานทำ

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ทวิภาคี 100% จังหวัดระยอง ร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ
ปัจจุบันวิทยาลัยได้ร่วมมือในระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) แบบ 100% กับบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ที่ได้รับสัมปทานให้บริการท่าเรือ TUG BOAT ประจำท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรเครื่องกลเรือ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถป้อนให้กับบริษัทโดยตรง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายทวิภาคี 100% จังหวัดระยอง เปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยระดับ ปวช. เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และช่างยนต์
ปวส. เปิดทำการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขณะที่ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการผลิต
ปัจจุบันวิทยาลัยได้ร่วมมือในระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) แบบ 100% กับบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ที่ได้รับสัมปทานให้บริการท่าเรือ TUG BOAT ประจำท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรเครื่องกลเรือ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถป้อนให้กับบริษัทโดยตรง
การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ เรียนทฤษฎีที่วิทยาลัย และฝึกภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการ นักศึกษาก็จะมีสองสถานะ คือ เป็นนักศึกษาเมื่อเรียนทฤษฎีอยู่ที่วิทยาลัย และเป็นพนักงานเมื่อฝึกภาคปฏิบัติที่บริษัท ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมและแนะนำจากรุ่นพี่ที่เป็นพนักงานของบริษัท ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานให้บริการทางท้องทะเล งานบริการท่าเรือ ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล และขนส่งทางบก ซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างที่ฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาก็จะมีรายได้ด้วย
อาจารย์นนทพันธ์ พิมพา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เล่าถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรเทคนิคเครื่องกลเรือ ว่า วิทยาลัยและบริษัทเอสซีฯ จะร่วมกันพิจารณา โดยวิทยาลัยจะดูแลทางด้านวิชาการ คือรับผิดชอบการสอบข้อเขียน ส่วนทางบริษัทจะดูแลด้านการมีระเบียบวินัย ความอดทน และสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ ทางบริษัทจะมีนักจิตวิทยามาพิจารณาว่าเด็กแต่ละคนมีแนวโน้มที่น่าจะเรียนจนจบหลักสูตรได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทจะให้เงินทุนการศึกษาแก่เด็กทั้งหมดแบบ 100% เต็มรับผิดชอบทั้งค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียนและค่าที่พัก โดยนักศึกษาแต่ละคนกว่าจะจบการศึกษาต้องใช้เงินสนับสนุนประมาณ 300,000 บาท เลยทีเดียว
“ในแต่ละปีจะมีเด็กสนใจมาสมัครเข้าเรียนหลักสูตรเครื่องกลเรือประมาณ 200 คน แต่ว่าเราสามารถรับได้เพียงแค่รุ่นละ 30 คน เท่านั้น การพิจารณาเราจะเลือกเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก่อน แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเด็กมีความสนใจที่จะเรียนสาขาวิชานี้จริงหรือไม่ โดยต้องดูความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องทำงานใช้ทุนกับบริษัทเป็นเวลา 4 ปีจากนั้นจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ตามความต้องการ ส่วนโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าแน่นอน แต่จะไปได้ถึงระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วย ซึ่งปัจจุบันงานด้านนี้ยังต้องการแรงงานอีกมากเพราะว่าประเทศเรามีอัตราการเจริญเติบโตในด้านการให้บริการท่าเรือเพื่อส่งสินค้าออกและนำเข้าเป็นอย่างมาก” อาจารย์นนทพันธ์กล่าว
ด้าน ร.อ.วิเชียร สังข์น้อย อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบการฝึกสอนบนเรือ บอกถึงรายละเอียดการฝึกสอนบนเรือว่า การลงเรือครั้งแรก จะให้เด็กศึกษาการดูห้องเครื่อง โดยมีต้นกลและกัปตันเรือเป็นผู้คอยแนะนำ ว่าติดเครื่องยังไง เดินเครื่องยังไง ส่วนใหญ่เด็กจะใช้เวลาเรียนประมาณ 2 เดือน ก็สามารถติดเครื่องได้แล้ว แต่จะยังไม่รู้หลักการทั้งหมด เวลาฝึกปฏิบัติงาน จะมีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงคอยเทรนงานให้ จะไม่ปล่อยให้ทำเอง
เนื่องจากทุกระบบเกี่ยวกับไฟฟ้า จะต้องระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหาย หลังจากสำเร็จการศึกษา ก็ต้องทำงานให้กับบริษัท โดยทำงานในระดับลูกเรือก่อน รายได้เริ่มต้นประมาณ 10,000 บาท โอกาสในการขยับรายได้และตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน
หากน้องๆ หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังมองหาที่เรียนที่จะให้หลักประกันในอนาคต จบมาแล้วมีงานรองรับแน่นอน ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินหางาน การเรียนหลักสูตรเครื่องกลเรือ ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยอง กับ บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้เลยทีเดียว


สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรเทคนิคเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เลขที่ 11 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120โทรศัพท์ : 0-3889-2039 โทรสาร : 0-3889-2292 เว็บไซต์ : www.bktech.ac.th

คำสำคัญ (Tags): #​ทวิภาคี#dvt
หมายเลขบันทึก: 598199เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2015 07:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กันยายน 2016 09:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี