นนท์ธพันธ์ุ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
Usernamenontapun
สมาชิกเลขที่62060
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนา   จังหวัดมหาสารคาม เกิด  มีนาคม  2511

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย จ.ขอนแก่น(Holy Redeemer Boys School)

ปวช. - ปวส.ช่างกลโรงงาน( MM  รุ่น 20) วิทยาลัยเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (THAI- GERMAN);(T.G.T.K)รหัส 261104

;ปริญญาตรี ค.อ.บ .(วิศวกรรมอุตสาหการ) ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น (THAI- GERMAN)

;ปริญญาโท ค.อ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี (บางมด) :

Cert;สถาบันสอนภาษา A.U.A มหวิทยาลัยขอนแก่น(Level 8)

Cert; Ship Building ; สถาบัน OSCC ,Yokohama  ,JAPAN (ประเทศญี่ปุ่น)

,สอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(JICA);ภาคภาษาอังกฤษ;โดยกรมวิเทศฯ-กรมอาชีวศึกษา(ทุนระยะเวลา 1 ปี)

วุฒิทางลูกเสือ ;  A.L.T.C
ชำนาญการเรื่อง ; ปัจจัยเสี่ยง(Risk factors)ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์ ;   

1. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ,รศ., สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล ,ผศ.,ดร. และนนทพันธ์ พิมพา, 2550, "ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 81.

2.ตัวแบบการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

Model of Administration for Industrial and Community Education College under the Office of Vocational Education Commission for the Quality Assessment of Education inside and outside.

; ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1  (23-25 มีนาคม 2560 )

 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ อุดรธานี  โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติการทำงาน 

(รับราชการครู 18 ปี จากตำแหน่งอาจารย์1-ครู ค.ศ.3)

 ตำแหน่ง อาจารย์ 1ระดับ3-อาจารย์ 2ระดับ7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย (ปี 2534-2551)

 ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (ปี 2551-2552)

(รับราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นเวลา 8ปี)

 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ปี2552-2554)

 #(ต้นแบบทวิภาคี สอศ.)

 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (ปี2554-2560)

 #ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบ3ในระดับดีมาก(1ใน7แห่งทั่วประเทศ) 

 #(Excellent Model ระบบขนส่งทางราง)ความร่วมมือประเทศจีน 

 # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ฯ

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2560 -ปัจุบัน

ความสามารพิเศษ

#จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษา A.U.A มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Class 8)สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 # รับปรึกษางานวิจัยในระดับปริญญโท ในด้าน “Risk Factors in Factories “