การนิเทศ


โรงเรียนนำร่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง อ.สามชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1)

การนิเทศครั้งที่ 1 ของ นางสาวศิวพร นิลสุข ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

2. เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

3. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

กิจกรรมการนิเทศ

1. พบปะพูดคุยกับคณะครูและผู้บริหารถึงผลการดำเนินงานระยะที่ 1 (การเตรียมการ)ของโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง ตามประเด็นดังต่อไปนี้

1.1 ด้านการบริหารจัดการ

1.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน

1.3 ด้านการจัดระบบนิเทศภายใน

1.4 ด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติ

2. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาร่องรอยเอกสารหลักฐานที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นในขั้นเตรียมการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง และแนะนำแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมหมวดกิจกรรมทั้ง 4 หมวด และ องค์ 4 แห่งการศึกษา (4 H ได้แก่ Head Heart Hand Health ) สัมภาษณ์ครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงาน

3. สรุป สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาร่วมกัน

ผลการนิเทศ

1. สรุปสภาพความพร้อมในการเตรียมการ

โรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย เอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดตัวชี้วัดภาพความสำเร็จ ประชุมสร้างความเข้าใจการนำนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับโครงสร้างเวลาเรียน จัดทำตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม เลือกกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ มีการกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมชัดเจน การออกแบบกิจกรรมครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน และมีการประสานความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และมีการวางแผนการทบทวนหลังการปฏิบัติทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

2. ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมการ

โรงเรียนยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดตัวชี้วัดภาพความสำเร็จ ยังขาดการวางแผนในการกำกับติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และยังไม่ได้กำหนดกรอบการนิเทศ การจัดทำปฏิทินการนิเทศ และการจัดทำแบบบันทึกการนิเทศ

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

3.1 ในการกำหนดตัวชี้วัดภาพความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการนั้นควรให้ครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดในทุกๆด้าน

3.2 ต้องมีการวางแผนการติดตามการจัดกิจกรรม โดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องจัดทำเป็นตารางการกำกับติดตามเป็น ระยะ ๆ เพื่อให้มีการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือไม่ อย่างไร

3.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในการออกแบบกิจกรรมได้ตรงตามความสนใจและความต้องการของเด็ก โดคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

aar หนองกุงกลาง.pdf

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558.pdf

หมายเลขบันทึก: 597414เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2015 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2015 12:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี