บูรณาการจังหวัดราชบุรีสุขภาวะ: ที่มาและแนวคิด

ได้รับโจทย์ที่ท้าทายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการจังหวัดราชบุรีสุขภาวะ เพราะในสภาพการณ์ปัจจุบันมีการทำงานด้านสุขภาพที่ซับซ้อนกันในพื้นที่จังหวัด ทำให้ประชาชนเป็น "ผู้ถูกกระทำ" จากหลายกลุ่ม หลายองค์กร ทั้งที่แต่ละเครือข่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้คนราชบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดั้งนั้นจะทำอย่างไรให้การทำงานเกิดการบูรณาการงานร่วมกัน มีการกำหนดภาพอนาคตร่วมกัน และหาทางเดินสู่เป้าหมายไปพร้อมๆ กันในทุกมิติ

โจทย์นี้ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่ในระดับจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการทั้งระบบ

จะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน จะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะครับ ถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการบูรณาการจังหวัดราชบุรีสุขภาวะความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ต้องดูคำว่าสุขภาวะของราชบุรีว่ามีจุดเด่นจุดต้อยตรงไหน

ชุมชมอยากพัฒนาอะไร

มาให้กำลังใจครับ

ขอบคุณครับอาจารย์