วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KKU International journal of Humanities and Social sciences) เป็นวารสารทางวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็นด้านกฎหมาย ปรัชญาและศาสนา การเมืองการปกครอง การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย บทความทั่วไปและบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ.


--------------------------

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

ISSN : 2350-9767

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ

URL : http://resjournal.kku.ac.th/social/archive.asp

สถานที่ติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)