สหเวชศาสตร์ มีแผนพัฒนางานวิจัยสถาบัน โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะทุกคน นำโดย คุณบอย เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  คาดหวังให้เกิด 1 กลุ่มงาน 1 ผลงานวิจัยสถาบัน ซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยกันไปหลายครั้งและทุกท่านให้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนถึงวันนี้บุคลากรสายสนับสนุนมีโจทย์วิจัยสถาบันเกิดขึ้นแล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่ง   และขั้นต่อไปคือในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549  คณะสหเวชจะจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อขอรับทุน  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย มาเป็นวิทยากร  นับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 สิ่งที่ดิฉันคาดหวังจากกิจกรรมนี้คือ หลังจากวันที่ 17 พฤศจิกายน บุคลากรสายสนับสนุนของคณะจะสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นก็คือการเสนอขอรับทุนจากคณะได้ต่อไปค่ะ