ระบบเรียนรู้ดี NT พัฒนาระบบเรียนรู้ : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  

แรงจูงใจ  :  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียน 2,381 คน ครู 114 คน นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ระดับดีค่อนข้างน้อย ปัญหาไม่ค่อยสนใจเรียนและเรียนช้า ผู้ปกครองมีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรธิดา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน และพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้ปกครองคาดหวังว่าถ้าได้เข้าเรียนโรงเรียนนี้แล้วจะทำให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี สามารถสอบเรียนต่อได้สูง

วิธีการ   :  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้วิเคราะห์ผลการเรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแผนและประเมินผล ก่อนสิ้นภาคเรียนจะมีการทดสอบผลรวม โดยครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมสร้างข้อสอบ Pre-NT แล้วนำผลการสอบมาวิเคราะห์ แจ้งผลให้นักเรียนทราบ เสนอแนวทางปรับปรุงการเรียนของนักเรียนและครูทบทวนการสอนก่อนสอบ NT (ระดับชาติทุกปี)

ผลสำเร็จ  :  ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการปรับปรุงการเรียนของตนเอง รู้แนวทางการเรียน แนวการสอบ ครูตระหนักในการปรับปรุงการสอน ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ผลสอบ NT สูงขึ้นเป็นลำดับ

เงื่อนไขความสำเร็จ  :  ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ และมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน ครูมีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง