จาก เว็บไซด์ www.thaihealth.or.th (สสส.)

เหตุผลที่ผมเลือกปัญหา แอลกอฮอล์กับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามาเป็นประเด็นเพราะ การที่นักศึกษาบริโภคหรือถูกครอบงำโดยสถานที่ร้านค้าทั้งใกล้และไกล ที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ทำให้ นักศึกษาเลือกบริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และทำให้ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาน้อยลงนั้นเป็นความจริงและเกิดขึ้นจริง