ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : โรงเรียนบ้านโพหวาย  

 แรงจูงใจ  :  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองมีฐานะยากจน อยู่ในชุมชนแออัดในสังคมเมือง นักเรียนขาดความรักความอบอุ่น ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด ชู้สาว ก้าวร้าวและเก็บกด

วิธีการ    :  จัดทีมครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจ กำหนดบทบาท/ภารกิจ แบ่งครู 1 คน รับผิดชอบศึกษาและดูแลนักเรียน 20-25 คน จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองมาร่วมวางแผนติดตาม ดูแลนักเรียน รับทราบและแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และร่วมพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนดูแลนักเรียน (โฮมรูมสั้น) ทุกวัน วันละ 20 นาที จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาการอาชีพและบุคลิกภาพ นำนักเรียนไปศึกษากรณีศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ภูมิคุ้มกัน  การรักนวลสงวนตัว  การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  ภาวะโภชนาการ  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

ผลสำเร็จ  :  ผู้เรียนมีความรักความผูกพันกับโรงเรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักดูแลรับผิดชอบตนเอง ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เงื่อนไขความสำเร็จ   :  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย  ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ