​ระยะเวลาในการจำคุกและกระบวนการ prisonisation กับผลกระทบต่อนักโทษหญิง

ผลจากการศึกษา พบว่า นักโทษหญิงที่มีพฤติกรรมการไม่ใช้ความรุนแรงในการดำเนินชีวิตก่อนต้องโทษส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาที่สลับซับซ้อนจากสังคมหรือชุมชนคุก (prisonisation) และ การจำคุกระยะสั้น อาจจะมีประสิทธิภาพการลงโทษมากกว่าการจำคุกระยะยาว และ การจำคุกระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อ การกระทำความผิดซ้ำ (recidivism) ของนักโทษหญิงในอนาคต ..................................

ระยะเวลาในการจำคุกและกระบวนการ prisonisation กับผลกระทบต่อนักโทษหญิง


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


ระยะเวลาในการจำคุกและกระบวนการ prisonisation กับผลกระทบต่อนักโทษหญิง ข้อมูลโดยสังเขป จากรายงานวิจัย เรื่อง The Impact of Time-Served and Regime on Prisoners' Anticipation of Crime: Female Prisonisation Effects by Dennis J. Stevens วารสาร ความยุติธรรมทางอาญา ของ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด เล่มที่ 37, ฉบับที่ 2 หน้า 188-205, พฤษภาคม 1998ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการจำคุกและกระบวนการ prisonisation กับผลกระทบต่อนักโทษหญิง จากกลุ่มนักโทษหญิงจำนวน 304 คน โดยได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการดำเนินชีวิตก่อนต้องโทษ และ ความคาดหวังในอนาคต ภายหลังพ้นโทษ พบว่า นักโทษหญิงที่มีพฤติกรรมการไม่ใช้ความรุนแรง ในการดำเนินชีวิตก่อนต้องโทษส่วนใหญ่ จะมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ในการดำเนินชีวิต ภายหลังพ้นโทษ เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาที่สลับ ซับซ้อนจากสังคมหรือชุมชนคุก (prisonisation) และ ผลสรุปที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ คือ การจำคุกระยะสั้น (short prison sentences) อาจจะมีประสิทธิภาพ การลงโทษมากกว่าการจำคุกระยะยาว (long prison sentences) และ การจำคุกระยะยาว อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำความผิดซ้ำ (recidivism) ของนักโทษหญิงในอนาคต อย่างมีนัยสำคัญ


.......................เอกสารอ้างอิง


วารสารความยุติธรรมทางอาญาของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด เล่มที่ 37, ฉบับที่ 2 หน้า 188-205, พฤษภาคม 1998
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (1)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร.ขจิต