​วัยใสไร้ควันบุหรี่ : ๒๖ จังหวัด ทันตบุคลากรสานเครือข่าย (๖)


ก่อนเลิกเมื่อวาน ผู้เข้าประชุมได้สะท้อนประสบการณ์/ความคิดเห็นต่อการทำงานประกวดคำขวัญ Nono ไม่เกี่ยวข้องบุหรี่ ในปีที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่แต่ละจังหวัดได้รับข้อมูลข่าวสารช้า การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ส่งต่อหลายทอด

วิธีการทำงานหลากหลายตามต้นทุนและบริบทพื้นที่ ใช้งบจังหวัดเพิ่มเล็กน้อย เช่น พิมพ์เกียรติบัตร

มีพิธีมอบทุนการศึกษา (เงิน) จากโครงการส่วนกลาง ในที่ประชุมหรืองานใหญ่ของจังหวัดที่มีผู้ใหญ่มาร่วมงาน เช่น ทางการศึกษาหรือสาธารณสุขเอง ตีฆ้องดังในงานเดียว

ข้อดีมากของกิจกรรมประกวดคำขวัญ Nono คือ Nono เกิดมา ๑๐ ปีแล้ว เพิ่งได้เข้าโรงเรียนประถมศึกษาตามระบบเป็นปีแรก เป็นที่รู้จักของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนทันตบุคลากรหลายคนในห้องนี้ เพิ่งรู้ว่า Nono อายุ ๑๐ ปีแล้ว .... เคยเรียนแต่ homeschool กับพ่อแม่ อิ อิ

^_,^


เช้าสดใสพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นต้นทุน วิวัฒนาการ และการรวมพลังทำงานของจังหวัดต่าง ๆ สูงมาก

ใกล้เคียงความจริงร้อยละ ๙๙ โจทย์ข้อ ๑ ที่เราตัดสินใจทำได้เลย

 • โครงการที่จะทำในพื้นที่ (ที่คาดว่ามีโอกาสทำได้สูง)
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะทำ
 • วัตถุประสงค์ อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
 • กิจกรรมที่จะทำ ทำอะไรบ้าง
 • เราจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรบ้าง

ส่วนข้อ ๒. ข้อเสนอประเด็น / กิจกรรมที่น่าจะทำร่วมกันในระดับใหญ่ / ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง

เข้ากลุ่มตามพื้นที่จังหวัด หากสมาชิกมาน้อยเข้ากลุ่มที่จะทำเป้าหมายเดียวกันก็ได้

^_,^


๑. จังหวัดพังงา + พัทลุง

 • กลุ่มเป้าหมาย ป. ๔-๖
 • ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
 • บูรณาการการทำงานลดละเลิกบุหรี่ทั้งจังหวัด
 • ให้ความรู้โทษบุหรี่ แก่นักเรียน ป. ๔-๖ บูรณาการร่วมกับงานยาเสพติด
 • คัดเลือกแกนนำเป็นสารวัตรนักเรียน จับนักเรียนที่สูบบุหรี่
 • ขอสนับสนุนตุ๊กตาจากส่วนกลาง
 • รณรงค์ ประกวดคำขวัญ เดินพาเหรด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด กำหนดมาตรการ/กิจกรรมความร่วมมือกับโรงพยาบาล
 • ต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง นโยบาย/กิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน มีการกำหนดโทษและการปฏิบัติที่จริงจัง

^_,^


๒. อุบลราชธานี นครพนม “ANC รักไร้ควัน"

กลุ่ม ANC หญิงตั้งครรภ์และสามี

วัตถุประสงค์ ๑) ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ ๒) สร้างความตระหนัก 3) สร้างคุณพ่อต้นแบบห้าดาว

กิจกรรม-ซักประวัติ หญิงตั้งครรภ์/สามี ให้ความรู้

 • ซักถามสามีที่สูบบุหรี่และความสมัครใจ ถ้า no กลับบ้าน
 • ถ้า yes ตรวจสุขภาพช่องปาก สอบถาม A ๑-๓ สอนแปรงฟัน ขูดหินปูน นัดตาม ANC ๕ ครั้งคุณภาพ ทุกครั้งสร้างแรงกระตุ้น กำลังใจในการกระตุ้น ถ้าเลิกได้ มอบของขวัญรางวัลคุณพ่อ ๕ ดาว ถ่ายรูปติดบอร์ด รพ.สต.

ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับจังหวัด “รักไร้ควัน”

ต้องการสื่อ/เอกสาร จากส่วนกลาง

^_,^


๓. นครศรีธรรมราช ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

 • กลุ่มเป้าหมาย ป. ๑-๖
 • วัตถุประสงค์ ๑) ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ๒) รร.ประถมปลอดบุหรี่
 • กิจกรรม
 • สำรวจข้อมูลพื้นฐานใน รร. ครู นักเรียน แม่ค้า
 • คัดเลือก รร.ที่สมัครใจ พร้อม
 • นัด รร.มาพูดคุย เปิดโอกาสให้ตัดสินใจอีกครั้ง
 • ทำ MOU
 • ให้ความรู้ เชิญสหวิชาชีพร่วมด้วย จัดเป็น Walk rally
 • จัดมหกรรมเครือข่าย (เป็นโซน) วาดภาพ ตอบปัญหา คำขวัญ บอร์ด และจัดมหกรรมระดับอำเภอ
 • คัดเลือกนักเรียนต้นแบบ ร่วมขบวนพาเหรด ร่วมกับงานแข่งกีฬาของ รร. งานเปิดโลกการศึกษา ประกวดนวตกรรม ผลิต Nono จากวัสดุเหลือใช้
 • คัดเลือก รร.ต้นแบบ
 • เชื่อมโยง สหวิชาชีพ ตำรวจ ผอ.เขตการศึกษา
 • ข้อเสนอแนะ ให้มีประกวดคำขวัญเหมือนปีที่แล้ว อยากให้มีรางวัลมากขึ้น อยากได้สื่อ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ระดับจังหวัด/เขต นโยบายที่ชัดเจน เกียรติบัตรจากกรมอนามัย/สสส. ให้ รร.

^_,^


๔. กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร “ฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลบุหรี่

 • กลุ่มเป้าหมาย ม.๑
 • ค้นหานักสูบหน้าใหม่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลดจำนวนนักสูบ
 • กิจกรรม
  • ใช้แบบสอบถาม เพื่อค้นหา
  • ให้ความรู้ เพื่อป้องกัน
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าค่าย walk rally นอกสถานที่
  • ปรับสภาพแวดล้อมใน รร. ห้องน้ำ ร้านค้า
  • ภาคีเครือข่าย รร. วัด ชุมชน รพ.สต. รพช. อบต. อปท. ตำรวจ
 • เป้าประสงค์ นักเรียน ม.๑ เข้าร่วม ๑๐๐%
  • ไม่เกิดนักสูบหน้าใหม่ ๘๐%
  • นักเรียนเลิกสูบ ๑๐%
 • กิจกรรมที่ร่วมกันในระดับใหญ่ เข้าค่ายคืนคนดีระดับจังหวัด
 • ความต้องการจากส่วนกลาง งบประมาณ สื่อ ปชส. วิทยากร
 • การประเมินผล ติดตามผลต่อเนื่อง บันทึกข้อมูล

^_,^


๕. นครสวรรค์ ชลบุรี "ม.๑ สดใส ห่างไกลบุหรี่"

 • เป้าหมาย ม.๑ ในพื้นที่ตัวเองก่อน
 • วัตถุประสงค์ ลดอัตราการเกิดนักสูบหน้าใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่สูบแล้ว
 • กิจกรรม
  • ค้นหานักสูบหน้าใหม่ สอบถามจากครู เพื่อน ผู้ปกครอง
  • จัดกิจกรรมให้ความรู้ บูรณาการ เช่น วันที่ ๓๑ พค. เข้าไปทำกิจกรรมใน รร.
  • เข้าค่าย (วัยใสกับวันใหม่)
  • จัดเวที ลปรร. แชร์ประสบการณ์
 • การเชื่อมโยง รพ. อบต. ตำรวจ ชุมชน รร. รพ. ลงนาม MOU ร่วมกัน
 • ข้อเสนอแนะ งบประมาณสนับสนุน ความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ

^_,^


๖. กำแพงเพชร

 • สสจ. เสนอในที่ประชุม พบส.ทันตฯ จังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
 • บรรจุเข้าแผนทันตฯ จังหวัด
 • จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
 • พื้นที่ คลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ใน รพ. รพ.สต.
 • กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลการ
 • กิจกรรม อบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ จัดตั้งคลินิก ๑ อำเภอ ๑ คลินิก ประเมินผลต่อเนื่อง
 • การเชื่อมโยง คณะกรรมการระดับอำเภอ บูรณาการกับหน่วยงานอื่น งานส่งเสริม งานเภสัช ใช้หลัก ๓ส ๓I ขยายเครือข่ายไปใน รร. รร.เครือข่ายปลอดบุหรี่
 • ข้อเสนอ ให้ส่วนกลางเป็นพี่เลี้ยง ความรู้ สื่อ งบ จัดเวที ลปรร. ระดับเขตสุขภาพ นำเสอนผลงานในเวทีประเทศ

^_,^


๗. อุดร หนองบัวลำภู

 • กลุ่ม ANC
 • ลดละเลิกในกลุ่มANC / สามี
 • รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลและสมัครใจ
 • กิจกรรม ซักประวัติ ติดตามประเมิน ก่อน / หลังคลอด ๕ ครั้งคุณภาพจะได้การกระตุ้น เยี่ยมบ้าน ฟรีคลินิกฟันสวยฟันใส ให้สิทธิรับบริการทันตกรรมฟรีทุกสิทธิ์ ประกาศเกียรติคุณ ติดป้ายหน้าบ้าน บ้านนี้ปลอดควันบุหรี่ ชุมชนปลอดควันบุหรี่ เชื่อมโยงกับอปท.
 • ข้อเสนอ งบประมาณลงในพื้นที่ การรณรงค์ระดับประเทศ รางวัลแก่หญิงมีครรภ์ / สามี / อปท. / ครอบครัว / จนท.ผู้ปฏิบัติงาน

^_,^


๘. ตาก ปทุมธานี "ครอบครัวล้อมรัก"

 • กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ๑๓-๑๘ ปี
 • วัตถุประสงค์ ๑) ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ๒) เครือข่ายปลอดบุหรี่ ๓) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • กิจกรรม จัดwalk rally แยกกลุ่มพ่อ แม่ ลูก
 • กลุ่มพ่อ กฎหมาย
 • กลุ่มแม่ ให้กำลังใจ การดูแลสุขภาพคนในครอบครัว
 • กลุ่มลูก ให้ความรู้ สร้างทัศนคติ ปลูกฝังแรงจูงใจ
 • ประกวดครอบครัวปลอดบุหรี่ ให้ใบประกาศ ครอบครัวอบอุ่นของตำบล
 • ใน รร. เพื่อนช่วยเพื่อน For friend Club มุมให้คำปรึกษา
 • ข้อเสนอ สื่อ เวที ลปรร.กับส่วนกลาง นโยบายจากส่วนกลางลงไปจังหวัดชัดเจน ปฏิบัติจริง ค่ าตอบแทนให้กับคนที่ทำงาน

^_,^


๙. แพร่ ชัยภูมิ "เด็กประถมไม่อมควัน"

 • กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ป. ๔-๖
 • วัตถุประสงค์ ๑) ให้ความรู้ ๒) ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ๓) ให้คำแนะนำ
 • กิจกรรม สัมภาษณ์ครู ผอ.รร. สุ่มสอบถามนักเรียน พฤติกรรม ทัศนคติ วิเคราะห์ข้อมูล เสนอข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
 • ทำโครงการ ให้ความรู้ ประกวดคำขวัญ จัดบอร์ด วาดภาพ ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาให้กำลังใจช่วยเลิกบุหรี่
 • เชื่อมโยง ผู้บริหาร รร. ครู ผู้ปกครอง สหวิชาชีพ
 • ข้อเสนอ งบประมาณ ให้ Nono เข้าถึงรากหญ้ามากกว่านี้ ปูพรมทุกพื้นที่ ให้ยั่งยืน ออกทีวีจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • มีการควบคุมการใส่สารต่าง ๆ ในบุหรี่ ที่ทำให้อยากสูบ ติดนิโคติน หรือใส่สารป้องกันมะเร็ง เป็นบุหรี่สุขภาพ

^_,^


๑๐. ลำพูน คลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่

 • กลุ่มเป้าหมาย คนไข้ที่มารับบริการทันตกรรม และต้องการเลิกบุหรี่
 • กระตุ้นส่งเสริมให้คนไข้เลิกบุหรี่ได้
 • กิจกรรม
  • เพิ่มแบบสอบถาม คัดกรองคนไข้ตามแบบที่ได้เรียนรู้มา
  • บูรณาการร่วมกับคลินิกฟ้าใส
  • มีคลินิกฟันใส ห่างไกลบุหรี่ ให้สิทธิพิเศษมีช่องทางรับบริการที่เร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวเหมือนคนไข้ทั่วไป
  • เชื่อมโยงกับทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัช ชุมชน เครือข่ายสุขภาพในชุมชน รพ.สต.ส่งต่อสายตรงมา รพ.
 • ข้อเสนอ สิ่งสนับสนุน จัดอบรมเพิ่มความรู้ พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริง

^_,^


๑๑. สุพรรณ สุรินทร์

 • ม.๑
 • ค้นหานักสูบหน้าใหม่ ใช้ ๓A ให้ความรู้นักเรียน Walk rally ละลายพฤติกรรม สอบถาม ค้นหา คืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
 • มี idol ของเด็ก ๆ คนที่เคยสูบเลิกได้ หรือไม่เคย มาเป็นตัวอย่างให้น้อง ๆ
 • ข้อเสนอ สิ่งสนับสนุน สื่อ มากกว่านี้ แจกจ่ายให้ทั่วถึง งบประมาณ ความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ มาร่วมมือดำเนินงาน

^_,^


๑๒. ยะลา นราธิวาส เด็ก ม.ต้น

 • ให้เด็กรู้โทษภัยของบุหรี่ สิ่งเสพติด ๔x๑๐๐
 • ให้เด็กตระหนักถึงผลการสูบบุหรี่
 • ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
 • กลุ่มเป้าหมาย ลดละเลิกบุหรี่
 • ลดปัญหาสังคม
 • กิจกรรม
  • . Rally just say no จัดเป็นฐาน ฐานให้ความรู้ ฐาน มหันตภัย ฐานชีวิตดีมีสุขได้ ไม่ต้องพึ่งใคร ฐานเพื่อนช่วยเพื่อน
  • . ครูนี้มีแต่รัก ให้ความรู้แก่ครู ให้ครูเข้าใจเด็ก
 • เชื่อมโยง รร. ผอ. ครู อบต. เทศบาล ผู้นำชุมชน
 • โอกาสพัฒนา รอบรั้ว รร. ปลอดบุหรี่ จัดโซนนิ่ง ครอบครัวสุขสันต์ปลอดควันบุหรี่
 • ความต้องการ สิ่งสนับสนุน วิทยากรถ่ายทอดแนะนำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

^_,^


๑๓. อุตรดิตถ์ สุโขทัย "No Smoking Model"

 • กลุ่มเป้าหมาย อสม.ในพื้นที่
 • วัตถุประสงค์ ๑) เป็นต้นแบบของคนในชุมชน ๒) อสม.มีสุขภาพที่ดี
 • กิจกรรม
  • ประชุม ให้ความรู้
  • คัดกรองใช้ ๓A
  • ประสานงาน ส่งต่อคลินิกฟ้าใส
  • ติดตามความก้าวหน้า ให้กำลังใจ มอบประกาศเกียรติคุณให้คนที่เลิกได้ภายใน ๖ เดือน
 • การเชื่อมโยง อสม.ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวอสม. สร้างความเข้าใจของคนในครอบครัว รพ.ดูแลขั้นตอนการเลิกบุหรี่ อบต.เพื่อมอบรางวัล (งบประมาณ)
 • การสนับสนุน สื่อจากส่วนกลาง สร้างครูแกนนำโดยขอวิทยากรจาก สสจ. นโยบายสั่งการระดับกระทรวง งบประมาณจากสำนักทันตฯ

^_,^


๑๔. อ่างทอง ชัยนาท

 • ประชาชน (ปชช.) ที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรม
 • ปชช.ลดละเลิกบุหรี่
 • ปชช.มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น
 • กิจกรรม คัดกรอง ๓A ถ้าอยากเลิก ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้บริการทันตกรรม ขูดหินปูน จัดมุมให้ความรู้ในคลินิก ส่งต่อคนที่อยากเลิกไปคลินิกใน รพ. ติดตามประเมินผลว่าเลิกได้ไหม ถ้าเลิกได้มีของขวัญเป็นกำลังใจ ให้เป็นต้นแบบ
 • การเชื่อมโยง ครอบครัว องค์กรที่เกี่ยวข้อง วัด เทศบาล อสม. รพ.
 • ข้อเสนอ ให้กำหนดบทบาทหน้าที่ทันตบุคลกรให้การเลิกบุหรี่ให้ชัดเจน การสนับสนุนงบประมาณ

^_,^


พี่พวงทอง

 • วันนี้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในระดับการนำไปปฏิบัติ
 • สามารถทำได้เลยในพื้นที่ตามความสนใจ
 • หน้าที่ของคณะทำงานแผน ๖ บอกได้ว่าพื้นที่ไหนอยากทำอะไร ต้องการการสนับสนุนอะไร เรื่องสนับสนุนงบ สื่อ จะสรุปส่งให้คณะกรรมการ
 • เรื่องหนัก คือ การสนับสนุนเชิงนโยบาย ต้องผลักผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้ คือ สำนักทันตฯ ระดับบริหาร เพื่อผลักให้เกิดเป็นนโยบาย
 • การสนับสนุนเชิงวิชาการ ประชุม ลปรร. พัฒนาศักยภาพ จะเอาไปวางแผนต่อ และแจ้งกลับ
 • การมีเครือข่าย ควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และน่าจะได้มาเจอกันอีก

^_,^

พี่สุรัตน์ สรุปสุดท้าย สิ่งที่อยากให้ส่วนกลางทำ

๑. งานในโรงเรียน ประถม /มัธยม

 • กำหนดกิจกรรมที่จะทำในโรงเรียน ให้ชัดเจนเป็นเชิงนโยบาย (จำนวน รร/เป้าหมาย) / กำหนดเป็นงานใน รพ.สต.
 • ประกวดคำปฏิเสธ บุหรี่ กับโนโน่
 • สนับสนุน สื่อ ตุ๊กตาโนโน่ งบประมาณ วิทยากร
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ เขต ส่วนกลาง / จัดเวทีวิชาการ
 • ทำเกียรติบัตรจากกรมอนามัยหรือ สสส. ให้ รร.
 • เครื่องมือช่วยในการทำงาน
  • เครื่องมือแบบสอบถามในการสำรวจ (พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ วิธีการปฏิเสธบุหรี่)
  • แบบสอบถามผู้ปกครอง เช่น สิ่งบ่งชี้การสูบบุหรี่ของเด็ก เช่น กลิ่นติดเสื้อผ้า ซองบุหรี่ ไฟแช็ก

 • ๒. งาน ANC คลินิก
 • กิจกรรมใน รพ.สต. ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ (ซักประวัติ ให้ความรู้ ใน 5 ครั้งคุณภาพ
 • ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อแม่ที่เลิกบุหรี่ ครอบครัว อบต.
 • เกียรติบัตร / รางวัลคนทำงาน
 • งบประมาณ
 • รณรงค์ระดับประเทศ

๓. งานในชุมชน

 • ความชัดเจนของบทบาททันตบุคลากร ในการเลิกบุหรี่
 • การสนับสนุนสื่อ

^_,^

เอาละ .... สิ่งที่ส่วนกลางรับจะไปทำต่อก็เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่พื้นที่จะกลับไปทำต่อค่อนข้างชัดเจนมาก ดูมีความสุขในการทำ เป็นไปได้สูง

ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ ฝากประเมินผลการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรครั้งนี้

ติดตามต่อในบันทึกปิดจบสุดท้ายนะคะ

สวัสดีค่ะ

^_,^ความเห็น (6)

ทึ่งเป็นกิจกรรมดีๆทั่วประเทศเลย

เสียดายพลาดๆๆ

พบคนดี หน้าตาดี ทั่วทุกภาคเลยค่ะ อิ อิ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะคุณมะเดื่อ เขียนบันทึกชุดนี้ นอนดึกหลายคืนติดกันแล้ว

น้าน !!!! คุณป้าพวงทอง ใช่ไหมคะ? คุณครูเงา ที่น่ารักที่สุด ๕ ๕ ๕ ๕

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี