ระบบและกลไกที่พึงประสงค์ ในการทำงานวิชาการเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย


สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ University Engagement : Driving Force to Sustainability ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผมได้รับเชิญไปพูดเรื่อง ระบบและกลไกที่พึงประสงค์ ในการทำงานวิชาการเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม

จึงนำ PowerPoint มา ลปรร. ที่นี่ โดยฟังเสียงบรรยายไปพร้อมๆ กันได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)