ทำไมสหกรณ์จึงไม่รับบุคคลบางจำพวกเข้าเป็นสมาชิก

ในหลายสหกรณ์มักจะมีพวกพญานาคและพวกกุฏฐัง เข้ามาเป็นสมาชิก

การที่สหกรณ์รับสมัครสมาชิกโดยใช้เงินกู้ล่อให้ผู้คนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่เข้าใจว่าสหกรณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร มีประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างไร ก็เหมือนกับล่อให้พวกเป็นโรคกุฏฐัง เป็นพญานาค เข้ามาบวช เป็นพระในพุทธศาสนา ถ้าไม่สอนไม่ทำความเข้าใจให้ดี มีหวังเจอแต่ปัญหา และเป็นแรงถ่วงนำพาให้สหกรณ์ถอยหลังได้ สมัยอดีตกาลครั้งกระโน้น ผู้ที่จะบวชเข้ามาในพุทธศาสนา ก็จะต้องกำหนดคุณสมบัติไว้ในอัตตราญิกธรรม ก่อนบวชก็จะมีการ ถามว่า “มนุษยโสสิ” ผู้ที่จะบวชต้องตอบว่า “อามะภันเต” ทั้งนี้เพราะเคยมีพญานาคซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และแปลงกายเป็นมนุษย์ เพื่อบวชเข้ามาเป็นพระ อยู่มาวันหนึ่งเมื่อตนเองงีบหลับไป ก็กลายร่างเป็นงูใหญ่ สร้างความหวาดกลัวแก่พระเณร เพราะโดยคุณสมบัติแล้วพญานาคเป็นสัตว์ไม่สามารถที่จะบรรลูุธรรมอันสูงสุดได้ ถึงแม้จะอยู่ในบวรพุทธศาสนา ความทราบถึงพระพุทธเจ้า นาคจึงได้กลายร่างเป็นงูใหญ่กลับไปสู่ที่อยู่ของตน แต่ก่อนจะจากไปได้กราบทูลขอแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เพื่อเป็นการระลึกถึงว่าตนได้เคยเลื่อมใสในศาสนาพุทธ ขอให้มีการบวชนาคก่อนจะมีการบวชพระ จึงทำให้เรียกผู้ที่จะบวชเป็นพระว่านาคก่อนเสมอ และกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ผู้ที่จะบวชเป็นพระได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น สหกรณ์ก็เช่นกัน จึงกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ไม่สมประกอบ ในกรณีที่สหกรณ์ไม่รับบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเข้าเป็นสมาชิก เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ศรัทธาในสหกรณ์ หวังแต่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือผลประโยชน์ระยะสั้น เพียงเพื่อให้ได้เงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำไปบรรเทาความเดือดร้อนของตนเอง เมื่อปลอดหนี้สินแล้วก็ลาออกจากสหกรณ์ไป หาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้กับขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มอีกข้อสำหรับผู้บวชว่า จะต้องไม่เป็นโรค “กุฎฐัง” (โรคเรื้อน) และนาคที่จะบวชเป็นพระได้ต้องตอบว่า “นัตถิภันเต” เพราะพวกที่เป็นโรคเรื้อนชอบมาบวชเป็นพระโดยไม่ได้ เลื่อมในในพุทธศาสนาแต่อย่างใด เป้าประสงค์คือ ต้องการให้หมอชีวกพราหม รักษาโรคเรือนให้ เพราะเป็นหมอที่รักษาพระที่เก่งกาจ รักษาโรคได้ดีมาก พอรักษาโรคเรือนหาย ก็พากันสึกจากการเป็นพระ ทำให้หมอชีวกพราหม น้อยใจ จึงกราบทูลต่อพระพทธองค์ กำหนดข้อห้ามไม่ให้พวกเป็นโรคเรื้อนกุฏฐัง บวชเข้ามา ในสหกรณ์ก็เช่นกัน มีคนจำนวนมาก ที่เดือดร้อนเรื่องหนี้สิน จึงสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ก็เพื่อใช้บริการเงินกู้ ไปแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยไม่รู้เรื่องสหกรณ์ และไม่สนใจศึกษาให้เข้าใจ พอหมดหนี้หมดสินก็ลาออกถอนหุ้นไปใช้ เปรียบได้กับพวก กุฏฐัง ในสมัยพุทธกาล ที่มีเป็นจำนวนมาก การกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับก็เพื่อความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันสหกรณ์ก็มีหลักการให้การศึกษาฝึกอบรม และสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกและยังไม่รู้เรื่องระบบสหกรณ์จริง ๆ ได้รู้ได้เข้าใจ จะได้ไม่ลาออกไป เหมือนพวกกุฏฐัง เรียกว่า สหกรณ์จะทำอย่างไรให้พวกกุฏฐังได้เข้าใจและเกิดศรัทธา แล้วกลับใจไม่สึกออกไปว่างั้นเถอะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สหกรณ์ความเห็น (0)