การให้การศึกษาอบมทางสหกรณ์ จะต้องทำให้คนสหกรณ์ทุกฝ่ายมีความรู้เท่ากัน


จุดอ่อนหนึ่งของขบวนการสหกรณ์ในประเทศที่กำลังพัฒนา ก็คือสมาชิกและประชาชนทั่วไป ไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องระบบสหกรณ์ที่แท้จริง และยังมีผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ได้สนใจวิธีการของสหกรณ์ ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมให้กับระบบเศรษฐกิจอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในให้ความรู้และเผยแพร่เรื่องระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ยังมีขนาดเล็กและไม่เข้มแข็ง ภารกิจนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของรัฐโดยผ่านหน่วยงานรับผิดชอบ การเข้าไปช่วยเหลือนี้รัฐจะต้องเข้าใปช่วยเหลือและควรเป็นไปในลักษณะที่จะทำให้สหกรณ์สามารถรับภาระในเรื่องนี้ได้ต่อไปในอนาคต รวมถึงองค์กร ขั้นสูงของสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ ต่าง ๆ จะต้องเป็นหน่วยงานที่ควรเข้าทำหน้าที่หลักในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ

งานให้การศึกษาอบรมนั้น นอกเหนือจากจะต้องทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ควรจะต้องคิดหาวิธีการที่จะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้วย เช่น อาจจะต้องมีหลักสูตรเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม และมีทรัพยากรที่จำเป็นสนับสนุน หลักสูตรและเนื้อหาของการให้การศึกษาอบรมควรมีความครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมงานให้การศึกษาอบรมควรปูพื้นฐาน ตั้งแต่กลุ่มเด็กและเยาวชนขึ้นมา และเชื่อมโยง จนถึงวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ แก่ สมาชิก และสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้

ฐานตึกคืออิฐ ฐานชีวิตคือการศึกษา และการศึกษาคือชีวิต ชีวิตจะดีงามมีความสุข ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่งคั่ง และสังคมจะสงบร่มเย็นด้วยปัจจัยสำคัญที่สุด การพัฒนาคน ซึ่งจะทำให้คนเป็นคนดีมีความสุขและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนคือ การให้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้สติปัญญานั้นเอง ผู้ที่มีการศึกษาย่อมแก้ปัญหาของตนเองได้ และ ย่อมรู้จักเหตุรู้จักผล ย่อมปกครองง่ายและพร้อมที่จะพัฒนา การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา สหกรณ์จึงถือเรื่องของการให้การศึกษาทางสหกรณ์ การฝึกอบรม และการให้ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์หรือคนในขบวนการสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ มีน้ำใจสหกรณ์เป็นอย่างดี โอกาสที่ สหกรณ์จะพัฒนาก็จะเป็นไปโดยราบรื่น นับเป็นความชาญฉลาดของช่างทอผ้า จำนวน 28 คน แห่งเมืองรอชเดลที่ตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นและมองเห็นความสำคัญของหลักการข้อนี้ นักสหกรณ์รอชเดลได้กล่าวไว้ว่า ในสหกรณ์นั้นเป็น “สมาคมสว่าง” ไม่ใช่ “สมาคมมืด” สหกรณ์จึงต้องทำหน้าที่ให้ปัญญาความรู้แก่มวลสมาชิกและชาวโลก สังคมจึงจะกลายเป็นสังคมสหกรณ์ “อะไรก็ตามที่ช่วยให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความชำนาญในการปฏิบัติงานสร้างทัศนคติ และก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ รู้จักรับผิดชอบในหมู่คณะแล้ว ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ทั้งสิ้น”

คำว่า สหกรณ์นั้นได้มีบางท่านกล่าวไว้ว่า ที่แท้ก็คือ “การศึกษาของประชาชนที่แสดงออกในรูปการกระทำทางเศรษฐกิจ” ซึ่งเมื่อพิจารณาก็เป็นความจริงคือ การศึกษาย่อมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของการให้คนเป็นคนเจริญ การจัดการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ การให้ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปนั้น จะคิดจะใช้วิธีใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายคือ ให้ความรู้ เพิ่มปัญญา ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ ควรยึดหลัก ทุกคนต้อง "รู้จริง รู้ลึก และรู้เท่ากัน" งานสหกรณ์จึงจะก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ตามอุดมการณ์สหกรณ์

หมายเลขบันทึก: 595852เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2015 23:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2016 17:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี