บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การใช้เงินกู้เป็นตัวล่อสมาชิกสหกรณ์