การเขียนผลงานวิชาการ : อ้างอิงตาราง

การอ้างอิง แสดงการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ แสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นได้ ในโอกาสหน้า​

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอ การเขียนผลงานวิชาการ โดยที่ในเนื้อหา มีการแสดงในรูปแบบของตาราง


มีคำถามว่า...

การนำผลงานของผู้อื่นมาเขียน มาแสดง หรือ ลอกรายละเอียดของเค้ามานั้น แล้วแสดงในรูปแบบตาราง ต้องอ้างอิงหรือไม่


ตัวอย่างที่ 1

ในเนื้อหามีการแสดงค่าต่างๆตามเกณฑ์ของหน่วยงานระดับนานาชาติ เป็นผู้กำหนด

ค่าต่างๆในตารางเหล่านี้ เป็นค่าที่ผ่านขบวนการประชุมพิจารณา แล้ว

ดังนั้น ต้องอ้างอิงที่มาประกอบเนื้อหา

การอ้างอิง แสดงการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้

แสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นได้ ในโอกาสหน้า


ตัวอย่างที่ 2

เป็นการนำเสนอ ค่าของข้อมูลทางคณิตศาสตร์

แบบนี้ ไม่ต้องอ้างอิง

ถึงแม้ว่า... จะเป็นการนำข้อมูลคนอื่นมาแสดง ก็ตาม

จากภาพ มีการอ้างอิง (แถบสีม่วง) ซึ่งเป็นไม่จำเป็นต้องแสดงที่มา

ดูจากข้อมูล

128 x 128 = 16384

256 x 256 = 65536

ค่าเหล่านี้ สามารถพิสูจน์ หรือ คำนวณด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน อยู่แล้ว

ค่าที่ได้ ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์ ไม่น่าสงสัย

ดังนั้น... ไม่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล


สรุป

การอ้างอิง มีวัตุถุประสงค์เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาที่แสดง

แสดงการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้

แสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ

สำหรับการนำข้อมูลที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจน เช่น การคำนวณด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ไม่น่าสงสัย ไม่เกิดความขัดแย้ง ก็ไม่ต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (1)

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์