ปกติกลุ่มงานของผมที่รับผิดชอบคือ "งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและวิจัยด้านการประกันคุณภาพ" มีสมาชิก 2 คน คือผม (พนักงานการศึกษา) และน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มงานได้ วันนี้ทางศูนย์พัฒนาฯได้มอบหมายงานให้กลุ่มงานของผมไปจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการสองสามเรื่อง จึงได้เรียกน้องมาประชุมกัน (โดยปกติเราจะปรึกษาหารือกันโดยอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีบันทึกการประชุม) แต่ปีงบประมาณ50 นี้ เราต้องมีนวัตกรรมที่ทำให้ที่สมกับเป็นกลุ่มงานถึงจะมีเพียง 2 คน ก็ตาม

  • ผมก็ได้ตั้งตนเองเป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่เสนอแนะ ดำเนินการประชุมตามวาระ แสดงความคิดเห็น และตรวจรายงานการประชุม
  • น้องอีกคน ตั้งให้เป็นรองประธาน กรรมการ เลขานุการ และผู้บันทึกการประชุม (ลิงค์ไปบล๊อก)

เราตกลงกันว่าประชุมเสร็จแล้วให้ผลออกมาเป็น "รายงานการประชุม" ที่ลงนามโดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน (2คน) และเสนอต่อศูนย์ฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้บันทึกลงBlog ทันทีหลังจากประชุมเสร็จ ซึ่งอาจจะไม่แสดงบันทึกต่อผู้อื่นก็ได้

KPN