"โฆสิต" อนุมัติงบท้องถิ่นปี 50 เพิ่มเป็น 25%

อนุมัติงบท้องถิ่นปี 50 เพิ่มเป็น 25%

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ      ปี 2550 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วงเงิน 139,374 ล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ลดจาก เดิมที่ตั้งไว้ 140,374 ล้านบาท และเห็นชอบให้ส่วนราชการที่โอนภารกิจให้ อปท. และของบประมาณเพิ่มอีก       15 หน่วยงาน วงเงิน 29,902 ล้านบาท  โดยงบปี 2550 ของ อปท. แบ่งเป็น

 1.กรุงเทพมหานคร 14,195 ล้านบาท  

 2.เมืองพัทยา 1,603 ล้านบาท   

 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 123,574 ล้านบาท

โดย อบจ.  อบต. และเทศบาล แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 62,980 ล้านบาท เงินอุดหนุน    เฉพาะกิจ 9,281 ล้านบาท และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์ 51,313 ล้านบาท เช่น การศึกษา 12,204 ล้านบาท เบี้ยยังชีพคนชรา 10,531 ล้านบาท  อาหารกลางวัน 9,420 ล้านบาท ทั้งนี้ งบ อปท. ปี 2550 หรือคิดเป็น 25% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปี 2549 ที่อนุมัติไปแล้ว 24.06% รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน ไปพิจารณาจัดสรรงบให้เฉพาะรายการตามมติ ครม. และเป็นโครงการผูกพันงบประมาณจากปีก่อน ส่วนงบอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการให้ อปท. ตามโครงการที่เป็นนโยบายของ กกถ. นายโฆสิต กล่าวว่า รายการงบประมาณที่ส่วนราชการถ่ายโอนต้องการขอให้ตั้งงบประมาณ เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านเงินอุดหนุนและเงินภาษีของ อปท. รับไปพิจารณา

สำหรับการแก้ไข พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4)  กำหนดให้ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน 35% ในปี 2549  โดยแก้ไขใหม่เป็นคงจัดสรรเงินอุดหนุนให้  อปท. 35% ต่อไป แต่ไม่กำหนดปี โดยคาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ภายในปีนี้

                                                 

                                                 กรุงเทพธุรกิจ 14 พฤศจิกายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณ

หมายเลขบันทึก: 59536, เขียน: 14 Nov 2006 @ 10:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)