ในการประชุมคณะกรรมการ สสส. เมื่อวันที่ 11 พ.ย.49   มีการพิจารณาวาระหลักของ สสส. เรื่อง "สุขภาวะยั่งยืน  ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง"   รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นพ. มงคล  ณ สงขลา   ชี้ให้เห็นว่า "วิถีชีวิตพอเพียง" ไม่ควรมองในระดับบุคคล (individual) เท่านั้น   ควรมองในระดับอื่น ๆ เช่น ระดับองค์กร  ระดับชุมชน ฯลฯ ด้วย

         ยกตัวอย่างในระดับองค์กร   เช่น โรงพยาบาล  ควรมีวิธีดำเนินการรักษาพยาบาลที่พอเพียง   ไม่สิ้นเปลืองอย่างไร้เหตุผล   โดยที่ในปัจจุบัน  การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายยังดำเนินการแบบไม่พอเพียง   คือสิ้นเปลืองมากเกินไป

         เป็นวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมมาก   ผมจึงเอามาเผยแพร่ต่อ

วิจารณ์  พานิช
 12 พ.ย.49