วันที่ 11 พ.ย.49   ผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จ.นครนายก  เรื่องสำคัญในที่ประชุมคือ  แนวทางการดำเนินงานวาระหลัก สสส. ปี 2550

         ด้วยวิธีคิดแบบ "กระแสทางเลือก" ของผม   ผมมองว่ายุทธศาสตร์สำคัญของ สสส. ก็คือ  ใช้ยุทธวิธีทำให้

"สุขภาวะยั่งยืน  ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง"

         เป็นวาระหลัก (agenda) สำหรับประเทศไทย   ไม่ใช่แค่วาระหลักของ สสส.

         นี่คือยุทธศาสตร์ / การดำเนินการแบบใช้ KM Inside

วิจารณ์  พานิช
 11 พ.ย.49
ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก